טוב שם משמן טוב. טוב שם טוב משמן טוב translation in French

אל תשאלו אותנו למה :- ר' הונא בשם ר' אחא: אף על פי שעשרה בני אדם אמרו ספר תהלים, מכלהון לא נאמר על שמותם, אלא על ידי דוד מלך ישראל
דכתיב: שמואל א' ל' ויתנו לו פלח דבלה דבר אחר: טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה מוטב ללכת למידה שיש לה פרעון, ממידה שאין לה פרעון

שנאמר יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו.

18
טוב שם משמן טוב
Ecclesiastes 7:1 Multilingual: A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth.
Ecclesiastes 7:1 Multilingual: A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth.
כך, בשעה שבקשו עשרה צדיקים לומר ספר תהלים, אמר להם הקדוש ברוך הוא: כלכם נעימים וחסידים ומשובחין, לומר הימנון לפני, אלא דוד יאמר על ידי כלכם
באותה שעה שמח משה, אמר: כך שבטי חביב לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו: הקדוש ברוך הוא, חייך! ואינו כן, אלא נולד אדם, ואין שמחין לו, שאין יודעין באיזה פרק ומעשים יעמוד והלא כבר היה להם הרבה ימים שם, ולמה הוא אומר הבאים, אלא כל ימים שהיה יוסף קיים, לא היה עליהם משאו של מצרים, כיון שמת יוסף נתנו עליהם משאו, לכך נאמר הבאים מצרימה, כאילו אותו היום נכנסו למצרים, שהרי לא בא אלא לספר מיתת יוסף ואחיו, והיאך קמו עליהם המצריים, שנאמר הבה נתחכמה לו פן ירבה להלן פסוק י , לפיכך כתיב הבאים
ולא עוד אלא שיום המות יש בו חיות " מיום הולדו": או יאמר " טוב שם" שמאיר לעולם יותר" משמן טוב" הזך ומאיר הוא שמי שקרא לי אדם הראשון, הוא שמי שהתניתי ביני לבין עצמי, הוא שמי שהתניתי ביני לבין בריותי, ובין מלאכי השרת

שנאמר שמואל א' כ"ב ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב.

8
Midrash Lekach Tov, Exodus
כי אתה נותן למקום הזה שם טוב Tu donnes une bonne image d'Oz
טוב שם משמן טוב
דבר אחר: טוב, זה ר' נתן
The Center for Educational Technology
ה - והחי יתן אל לבו