טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון. תווי מזון בעברית

לגבי ילד אחד בלבד, לא תובא בחשבון הכנסה חודשית עד גובה בהכנסה שהיא מעל שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק ממנה שהוא בגובה שכר המינימום
הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת לשנת המיסים הקודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים בבית על-פי טבלת ההכנסות: מספר נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019 1 עד 2,881 מעל 2,881 עד 3,313 מעל 3,313 עד 3,745 מעל 3,745 עד 5,300 2 עד 4,321 מעל 4,321 עד 4,969 מעל 4,969 עד 5,617 מעל 5,617 עד 7949 3 עד 5,011 מעל 5011 עד 5,763 מעל 5,763 עד 6,514 מעל 6,514 עד 9,219 4 עד 5,703 מעל 5,703 עד 6,558 מעל 6,558 עד 7,414 מעל 7,414 עד 10,491 5 עד 7,121 מעל 7,121 עד 8,190 מעל 8,190 עד 9,258 מעל 9,258 עד 13,101 6 עד 8,540 מעל 8,540 עד 9,821 מעל 9,821 עד 11,102 מעל 11,102 עד 15,711 שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40% עד 20% 7 עד 9,958 מעל 9,958 עד 11,452 מעל 11,452 עד 12,946 מעל 12,946 עד 18,320 8 עד 11,377 מעל 11,377 עד 13,084 מעל 13,084 עד 14,790 מעל 14,790 עד 20,930 9 עד 12,796 מעל 12,796 עד 14,715 מעל 14,715 עד 16,634 מעל 16,634 עד 23,540 10 עד 1,422 לנפש עד 1,635 לנפש עד 1,848 לנפש עד 2,616 לנפש שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50% עד 30% הריני מצהיר כי: אני תושב מדינת ישראל אני לא שוהה באופן קבע במהלך התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א 1 בינואר 2021 ליום י"ב בניסן התשפ"א 25 במרץ 2021 במקום שבו נותנים לי אכסון וכלכלה, והמתגוררים איתי בדירה כמפורט לעיל לא שהו באופן קבוע במקור כאמור

דף זה מרכז קישורים לטופסי הבקשה שפורסמו באתרי הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות עבור תושביהן על רקע משבר ה, משרד הפנים מחלק כרטיסים לרכישת מזון שייטענו ב-3 פעימות לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות.

16
בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון
לפרטים על שעות הפעילות של המוקד ראו ב
בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון
הריני מצהירה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים,וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא
טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון

.

13
בקשה לתלושי מזון על
בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון
בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון