חוק הביקורת הפנימית. ביקורת פנימית

הגברת האמון הציבורי במערכת, כשיש ביקורת אובייקטיבית ואפקטיבית,הציבור משתף פעולה עם המערכת וסומך עליה מחקר עיוני זה מתבסס גם על לימוד דרכי הארגון והתהליכים בארגונים המוכרים כמצטיינים, על שיטות עבודה ובקרות ניהוליות המוכרות כ-best practice
א המבקר הפנימי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע, שברשות הגוף שבו הוא משמש מבקר או שברשות אחד מעובדיו, ושלדעת המבקר הפנימי דרוש לביצוע תפקידו; מי שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה תוך תקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה ב על אף האמור בסעיף קטן א , מבקר פנימי שחדל להיות תושב ישראל או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון - תופסק כהונתו

כיום, אין העיסוק במקצוע הביקורת הפנימית מותנה ברישוי, ואף אין כל הליך חוקי המקנה רישוי למקצוע.

27
News1
מבקר פנימי יגיש לממונה כאמור בסעיף 5 דין וחשבון על ממצאיו
חוק הביקורת הפנימית
א המבקר הפנימי יגיש לאישור הממונה כאמור בסעיף 5 הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והממונה יאשר אותה בשינויים הנראים לו
חוק הביקורת הפנימית
המבקר הפנימי מציע בממצאים הסברים המתייחסים לעבר ומציינים מה, להערכתו, הם הגורמים שגרמו או אִפשרו היווצרות חריגים אלו
ב על אף האמור בסעיף קטן א , מבקר פנימי שחדל להיות תושב ישראל או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון — תופסק כהונתו א לא תופסק כהונתו של מבקר פנימי שלא בהסכמתו לפני תום התקופה אשר לה נתמנה והוא לא יושעה מתפקידו — 1 במשרד ממשרדי הממשלה — אלא באישור נציב שירות המדינה; 2 נמחקה ; 3 בגוף ציבורי אחר — אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון או הגוף הממלא תפקיד הדומה לתפקיד הדירקטוריון בפסקה זו — הדירקטוריון , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי הדירקטוריון שדבר הפסקת הכהונה או ההשעיה יידון באותה ישיבה, ובאישור הדירקטוריון ברוב של שני שלישים מחבריו, לאחר שניתנה למבקר הפנימי אפשרות לשאת לפני הדירקטוריון את דברו בענין
חובת קיום ביקורת פנימית 2 ובהתאם לאיזו רשות הסמכה הוא עושה כן

על המבקר של מוסד מוכר יחולו הוראות סעיפים 3, 4, 8 עד 10, 12, 14 ב ו- ג ו-24 ג לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

23
חוק הביקורת הפנימית
ד לגבי מידע החסוי על פי דין יחולו על המבקר הפנימי ועל מי שהוסמך לקבל את המידע לפי חוק זה המגבלות הקבועות בדין לגבי המורשים לקבל מידע כזה
מוסדות במערך הביקורת הפנימית
חוק חינוך חובה, חוק שירות צבאי חובה, חוק תשלום מיסים המהווה את המקור לתקציב המדינה והחוקים נגד אונס, רצח וגניבה הם דוגמאות לכך, שמצד אחד, לאזרח יש חופש לעשות כל דבר שירצה, אבל למען מטרות מוסכמות של המדינה — עליו לציית לאותם צווי התנהגות שנקבעו בחוק
The Internal Audit Law
ב מבקר פנימי לא ימלא מחוץ לגוף שבו הוא משמש מבקר תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי