ניסים מגן עדן. גן עדן

ה"גן עדן" שבו היה על לעבוד, הוא באותה דרגה שאליה אנו זוכים על ידי עבודתנו בעולם הזה כשכר; אבל אצלו השכר היה במדריגות הרבה יותר נעלות קודם , היה במקום הגשמי את ה שנמצא בגן הרוחני
תלמידו ה לא היה מרוצה מהפסק, וסבר כי עדיף ש'אחר' יהיה בגיהנום, כדי שלאחרי מכן יזכה ל העצום של הגן עדן והגן התחתון יותר הוא ב - בו מאיר , ה

אלא הלימוד הוא ב, דהיינו סוד הדברים הגשמיים כפי שהם במקורם, בעולמות הרוחניים.

7
גן עדן
ואמר הזהב בה"א הידיעה , לפי שגם בארצות אחרות יש זהב, אלא ששם הזהב לרוב; גם הוא טוב משאר זהב שבארצות אחרות, כמו שאמר וזהב הארץ ההיא טוב, ולפיכך שבח הארץ: מכיוון שהיא קרובה לגן עדן, לכן היא טובה במוצא הזהב שהוא הטוב והנקי שבמתכות, ובאבנים טובות שהם הבדולח ואבן ה
גן עדן
הגן הוא איפוא בין הרוחניות של עולמות עליונים לגשמיות העולם הזה השפל
גן עדן
ולכאורה אין זה שייך בגן עדן, שכולו טוב, ואינו סובל את מציאות הרע; שלכן הנה לאחר חטא עץ הדעת נידון האדם בגירושין מגן עדן - משום שגן עדן אינו סובל את מציאות הרע
ונקרא כך מכיוון ש: א דהיינו, שמעדן שבקדמתו נברא הגן יוצא נהר אחד, אשר מתחלק ביציאתו לארבעה נהרות
שמו 'גיחון' הוא על שם "שהיה הולך והומה והמייתו גדולה מאד, כמו 'כי יגח', שמנגח והולך והומה וכמו שרואים שטבעו של כל מקום נקבע על פי תכונת הנהר העובר בו, כך גם התערבות הטוב והרע בעולם ארעו באמצעות הנהרות

ולכן צריך לשמור מהיזקים וקלקולים, על ידי זה שה היא באופן של 'ביטול במציאות', שכך אין נתינת מקום לרע.

10
גן עדן
כמו כן היה "ראשו בבריאה, גופו ביצירה ורגליו ביצירה"
גן עדן
צורת בגן העדן, אינה הצורה בה לומדים את התורה בעולם הזה, שכן התורה רובה עוסקת במונחים גשמיים שאינם קיימים בעולם העליונים
גן עדן
ואם כן, כאשר אדם הראשון היה נמצא בגן עדן, מהו הצורך שהיה בעניין השמירה? חז"ל זיהו את העץ הזה עם כמה סוגי פירות, כגפן וחיטה