דיווח מע מ מפורט. הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)

· במקרים בהם הפקת החשבונית ללקוח בחו"ל מוקדמת ממועד התרת רשימון היצוא, בשדה הצד הנגדי לעסקה הלקוח ירשמו 9 תשיעיות, בשדה התאריך ירשם תאריך החשבונית ובשדה מספר האסמכתא ירשם המספר המוטבע ע"ג החשבונית תשובה: · לגבי עסקת יצוא · כאשר הרשימון מופק בטרם רישום העסקה בהנהלת החשבונות, בשדה תיק נגדי - יש לרשום את מספר הרשימון במלואו
מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוקי המס, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף מע"מ ומועד תשלומו או אחד מתשלומיו, אם חולק לתשלומים חל בין ה-25 מתעדכן ב-1 בינואר ומפורסם באתר רשות המסים

למרות האמור, כאשר מדובר בלקוח עסקי, מומלץ לרשום את מספרו.

14
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
· חשבונית מעמיל המכס - בין אם החשבונית מהעמיל מתייחסת לרשימון בודד או למספר רשימונים, הרי חשבונית זו תירשם עם ערכי המע"מ וסכום 100% המיוחסים לשירות שנתן עמיל המכס עצמו, ולא לסכומי המע"מ ברשימונים בגינם ניתן השירות
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
מובהר כי באפשרות המשדר לראות את הרשומות התקינות והשגויות בטרם יחתום על התמצית
דיווח מפורט באינטרנט
הנחיות מפורטות בהוראת הביצוע באתר רשות המסים
ברשימון יבוא חלה חובה לרשום בשדה התיק הנגדי את מספר הרשימון במלואו מועד זה הוא גם לעוסקים המדווחים דיווח חד-חודשי לחודש אפריל 2021
עוסקים המחזיקים כרטיס חתימה שהונפק ע"י חברת קומסיין לצרכים אחרים, בד"כ יוכלו לעשות בו שימוש גם לצורך הדיווח למע"מ, ובכל מקרה יבדקו עם קומסיין האם נדרש כרטיס נוסף

בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמה.

19
דיווח מפורט באינטרנט
ללא קשר לשינוי החקיקה - אין לכלול רשימונים שהותרו ע"ש לקוח אחר
דיווח מפורט באינטרנט
לפיכך, כאשר מדובר בדוח להחזר, ההחזר, ולפחות הסכום שאינו נתמך ברשומות תקינות, עלול להיות מעוכב עד להמצאת קובץ תקין
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
יש לעקוב אחר ההנחיות בהוראת הביצוע
להלן דוגמא מסומנת לקישורית עליה יש ללחוץ כדי להשלים את התהליך: · מכירות באמצעות קופה רושמת - ירשמו על סמך ה - Z בשורה בודדת חודשית, או בכל דרך נוחה למנהל החשבונות כרשומה מסוג L
· תשלום ודווח - לאחר החתימה, יוכל המשדר לעבור לביצוע התשלום כמובן במידה והקובץ משודר במועד הקבוע להגשת דוח מע"מ - וטרם בוצע תשלום בבנק , ואז יהיה "פטור" מלהגיש את הדוח בבנק עוסק שקיבל מכתב עם סיסמא זמנית יחליף אותה לפי ההנחיות באזור האישי

רישום תאריך אחר יגרום לאי התאמה מול דיווחי הספק, ועלול לגרום לבירורים אצל מנהלי החשבונות של הלקוח והספק - אשר ידרשו להעביר צילום של החשבונית שכן, לפני בדיקה בעין, לא נדע האם הלקוח או הספק העבירו מידע שגוי.

2
בעקבות ההסלמה: הוארך מועד דיווח ותשלום דוחות ל
תשובה: · איחוד עוסקים מגיש דוח אחד על סך העסקאות וסך התשומות של כלל ה"בנים" באיחוד לא כולל מכירות ורכישות "פנימיות" בין חברי האיחוד
דיווח מקוון ומפורט משנת 2010
נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים ובמקביל להעביר לרשות המסים את תשלומי שגבה מלקוחותיו בשם המדינה
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
· ביצוא שירות או יצוא ללא רשימון, בשדה הצד הנגדי לעסקה הלקוח ירשמו 9 תשיעיות