רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. משה ברקת: מכל שקל חדש שמגויס לחיסכון הפנסיוני מושקעים

הבוקר ב' הודיעה אלטשולר שחם גמל כי חתמה על חוזה התקשרות עם חברת סוויס רה, מבטחת המשנה הגדולה בעולם נזכיר כי סקור גם יצאה מתחום הביטוח הסיעודי
את הקול קורא המלא, לרבות תנאיו ואופן הגשת הצעות ניתן למצוא חברת הביטוח הצרפתית סקור הודיעה כי תפסיק לספק ביטוח לחברות פנסיה וגמל בישראל בתחילת 2020

האם הגופים הציבוריים בתחום הפיננסים בישראל מקפידים על גיוון תעסוקתי ומתגמלים באופן שוויוני את העובדים והעובדות, ללא קשר לרקע, מוצא או מגדר? מבטח משנה בקרן פנסיה נושא באחריות להתחייבויות הביטוחיות כלפי העמיתים בקרן, כמו ביטוח שארים שהוא כיסוי למקרה מוות, וכיסוי נכות, שהוא ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

6
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
מעבר לאיסור החוקי על כהונה של נושא משרה בטרם המועד המתואר, הרי שביצוע פעולות על-ידי גורם במסגרת הגוף המוסדי, שנמצא בסופו של יום כי אינו מתאים לכהונה כאמור, עלולה לפגוע בניהולו התקין או ביציבותו של הגוף המוסדי
שכר נמוך יותר לנשים ותת
במסגרת פעילותה הרשות מבצעת מחקרי עומק ובחינות כלכליות של הסוגיות המצויות בתחומי עיסוקה, על מנת לקדם אסדרה מבוססת נתונים ומחקר אמפירי
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
צמיחה מהירה מדי בקרן עלולה להקשות על מבטח המשנה להבין את הסיכונים הביטוחיים הספציפיים לקרן והחשיפה שלו אליהם
בהמשך מבהיר סעיף קטן ב כי החלטת הממונה להתנגד למינוי תינתן לאחר שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו ולאחר שהביא הממונה במסגרת שיקוליו את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, לרבות ניסיונו העסקי, יושרו, יושרתו וקשריו, מכל סוג שהוא עם המבטח או עם נושא משרה במבטח באופן כללי מבטחי המשנה דורשים מקרנות הפנסיה להשתתף יחד עמם בסיכונים הביטוחיים בקרנות, ולא להעביר אליהם את כל הסיכון הביטוחי
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מועמד לכהונה כנושא משרה יהיה רשאי לבצע פעולות הנדרשות לשם הכנה לתפקידו כנושא משרה בגוף המוסדי, ובכלל זה: - ביצוע תפקידו הקודם בגוף המוסדי, ככל שרלוונטי; - השתתפות בהליכי איתור למשרה המיועדת, לרבות עריכת שיחות בדבר החזון האסטרטגי לגוף המוסדי ותכנית עבודה במסגרת תפקידו המיועד, אך למעט קבלת החלטות ניהוליות בפועל; - עריכת חפיפה עם האדם אותו הוא מיועד להחליף, ובכלל זה עריכת פגישות, שיחות, התכתבויות וכיוצא באלה שתכליתן לימוד המשרה; - עריכת פגישות היכרות עם נושאי משרה אחרים בגוף, אשר לא תכלולנה קבלת החלטות ניהוליות בפועל; - קבלת חומרי קריאה או נתונים לצורך העמקת ההיכרות עם התפקיד המיועד ועם הגוף המוסדי בכבוד רב, ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2

בהתאם, הוסמך הממונה בסעיף 41י לחוק שכותרתו "אישור מינוי נושאי משרה" להלן גם: "סעיף 41י" לאשר את מינויו של מועמד לכהונה כנושא משרה במבטח, כהגדרתו בסעיף האמור, לאחר שהביא בחשבון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע.

10
מבטחת המשנה החדשה של אלטשולר שחם גמל: סוויס רה
עד כה, שאלות אלה נותרו ללא מענה משום שחלק גדול מהגופים הללו סירבו למסור את נתוני ההעסקה בהם או מסרו נתונים חלקיים בלבד
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
כעת, בעקבות בקשת חופש מידע של עמותת הצלחה, נחשפים הנתונים לראשונה ומציגים תמונה שאמנם רחוקה מלהיות שוויונית — אך יש בה גם הפתעות לטובה
משה ברקת: מכל שקל חדש שמגויס לחיסכון הפנסיוני מושקעים
סעיף 41י קובע בסעיף קטן א כי אדם לא יכהן כנושא משרה בגוף מוסדי, אלא אם נמסרה לממונה הודעה 60 יום לפני תחילת הכהונה, והממונה לא הודיע במהלך תקופה זו על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע כי אינו מתנגד למינוי