חוק ההסמכה. המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם

בהגדרת "המדינה" הציע להשאיר את ממשלת ישראל, משרד ממשרדי הממשלה ורשויות האזור, ולמחוק ממנה "רשות מקומית או מועצה אזורית בישראל או באזור ומוסד מיישב" לאחרונה הועלה ספק בדבר סמכותן של רשויות מקומיות להתקין בחוק עזר הוראות כאמור
לאור הערות הוועדה והחשש מאופן הפעלת סמכויות האכיפה נקבע בחוק כי תוקם מנהלת אכיפה ארצית במשטרת ישראל, שתקבע את מדיניות האכיפה בדגש על אוכלוסיות מיוחדות ועל צמצום עימות עם האוכלוסייה מבלי לפגוע בהרתעה בית המשפט פסק כי האמצעי הנכון למציאת האיזון בין האינטרס בשמירת אופיו של יום השבת כיום מנוחה, לבין מתן אפשרות לפעילות כלכלית, הוא החלטת העירייה וחוק העזר שתתקין מכוחה: אם העירייה סבורה שלאור אופייה הייחודי של העיר תל אביב-יפו ראוי לאפשר פתיחת חנויות ביום המנוחה — אין הצדקה לחייב את בעלי החנויות לשלם קנסות על מנת לנהל עסקים ביום שבת

הוא חתם על שטר חוב כמשמעותו , ובו התחייב לשלם את סכום התשלום בעד מלוא ערכת הפיקוח הטכנולוגי כפי שנקבע בצו לפי לאחר שהוסברו לו בשפה המובנת לו התנאים שנקבעו לתשלום כאמור בעד ערכת הפיקוח הטכנולוגי או חלק ממנה, וכן מסר לנציג המוסמך כתובת מגורים עדכנית, ואם הסכים לכך — גם כתובת דואר אלקטרוני, למשלוח הודעות לפי.

חוק ההסמכה
החוק יהיה בתוקף כהוראת שעה עד סוף יוני 2021
חוק הקורונה עולה להצבעה, שערי הכנסת נחסמו
ומצבו של החזיר באמצע קצת לא נוח
שיאפשר סגר בלי דיון בכנסת אושר במליאה
בפסק דינו, התווה בית המשפט את השיקולים שעל רשות מקומית לשקול בבואה להתקין את חוקי העזר, מבלי להכריע לגופם של המקרים שהובאו בפניו
על אף האמור בהוראות לפי , הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית שנקבעה לפי סעיף קטן א , לגבי עבירה שנקבעה בתקנות כאמור , תימסר למי שאחראי באותה העת על הפעילות במקום מטעמו של האדם שעליו מוטלת האחריות לעבירה, ובלבד שהודעה כאמור תומצא למבצע העבירה בדואר רשום שמועד מסירתו יהווה את תאריך ההמצאה לפי אף שבאותה העת כיהנה , החלוקה בין לא הייתה בין לבין , כי אם בין
לדבריו, "החוק הזה מאפשר לקיחת סמכויות מהשרים ואלה יופקדו בידיו של ראש ממשלה הממשלה, מכוח סמכותה לפי , רשאית להתקין תקנות להגבלת הפעילות בבתי עסק, במקומות עבודה, במקומות הפתוחים לציבור ובמתן שירותים אף שלא במסגרת בתי עסק בסעיף זה — עסקים , בשים לב לחיוניות העסקים, בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן, ובלבד שייקבעו סייגים שיבטיחו ייצור, הובלה ואספקה של מוצרים חיוניים או הצטיידות בהם וכן מתן שירותים חיוניים או קבלתם: חובת הגורם האחראי על המקום לנהל רשימת מספרי טלפון שנמסרו לו, של לקוחות, עובדים ונותני שירותים המבקרים בעסק בפסקה זו — מבקרים לשם העברתה למשרד הבריאות לעריכת חקירה אפידמיולוגית — לגבי עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש או מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, ולגבי עסק בעת שמתקיימת בו פעילות המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים; הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי , להתקין תקנות להגבלת מסיבה, כנס, טקס, לרבות טקס דתי, פסטיבל, טיול מאורגן, אירוע ספורט, מופע בידור או מופע אמנות או אירועים אחרים אשר בשל טיבם מתאפיינים בריבוי משתתפים או בקרבה בין בני אדם, ובלבד ששוכנעה כי מתקיימות נסיבות שבהן ההגבלות לפי חוק זה או דין אחר על התקהלות ושמירת מרחק בין בני אדם או הסמכויות לאכיפתן אינן מספיקות

התקינה הממשלה תקנות לפי , תפרסם את עיקרן לציבור באופן בהיר ונגיש המותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה, לרבות בשפה הערבית, ובכלל זה תציג את עיקרי ההגבלות שעומדות בתוקף באותה העת באופן מרוכז; פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתמצא הממשלה לנכון בנסיבות העניין.

12
חוק ההסמכה (שבת)
נואם בפני ה, חוק ההסמכה ב: Das Ermächtigungsgesetz , או בשמו הרשמי החוק לתיקון מצוקת העם והרייך בגרמנית: Behebung der Not von Volk und Reich , הוא שחוקק ה ה ב- , והעניק לממשלה סמכויות חקיקה מלאות, ובכך איפשר לממשלה לעקוף את הפרלמנט הרייכסטאג עצמו , בו ל לא היה רוב מוחלט
חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת),
בתגובה לדברי היועץ המשפטי, חתמו מאה עורכי דין על הצהרה האומרת שהחוק המוצע הוא לגיטימי וחוקתי ועומד בסטנדרטים בין לאומיים, ודווקא האפליה העולה מהמצב הקיים טרם החוק אינה מתאימה לערכי השוויון
המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם
הרשות המקומית מהווה חלופה ראויה להכרעה דמוקרטית ומידתית במחלוקות המערבות שאלות ערכיות ודתיות סעיף נוסף הסמיך את להוציא איסור פתיחת עסק ביום מנוחה, לבקשת העירייה, אם שוכנע כי העסק נפתח בניגוד להוראות חוק העזר
מ טענה שהחוק מהווה התערבות בחיי הפרט, והסדרים מעין אלה אין לעגן בחוק אלא להשאירם לציבור הרחב על אף האמור בפסקאות 1 ו־ 2 , קטין שמלאו לו 16 שנים השוהה בפנימייה יכול לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה בליווי בגיר שמלאו לו 24 שנים, כפי שהחליט מנהל הפנימייה, ובלבד שהקטין והאחראי על הקטין נתנו את הסכמתם לכך; הועברו כמה קטינים מאותה פנימייה למקום לבידוד מטעם המדינה, יוכל אותו אדם לשמש מלווה לכמה קטינים, והכל בהסכמת כל קטין והאחראי על הקטין, ובלבד שבמקום לבידוד מטעם המדינה ששוהים בו חייבי בידוד שאינם חולים, לא יהיה מלווה אחד ליותר מארבעה קטינים

חוק ההסמכה העניק לממשלה זכות לחוקק חוקים ולתקן חוקים ללא אישור הרייכסטאג למשך 4 שנים גם אם הם סותרים את החוקה.

1
חוק הקורונה עולה להצבעה, שערי הכנסת נחסמו
בתחילה הסמיך החוק את הרשויות המקומיות גם לקבוע הוראות בדבר איסור או הגבלה על גידול חזיר, אך זו בוטלה ב-, עם חקיקתו של , שאוסר על גידול חזירים בכל המדינה, למעט ביישובים מסוימים המפורטים בו
פתיחת בתי עסק בשבת, חופש העיסוק
היא קבעה כי על העירייה לבחור בין נקיטת אמצעים להבטחת אכיפת חוק העזר לבין תיקונו
פתיחת בתי עסק בשבת, חופש העיסוק
במהלך הדיון בהצעת החוק אמר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שאין לקבל הצעות חוק שאינן בגדר הדין הבין-לאומי ופוגעות במעמד , והודיע שלא יגן על החוק אם זה יאושר בכנסת, משום שהוא ועלול להוביל להגשת תביעה נגד ישראל ב ב