סוכנים ויועצים אזור אישי. שירות סוכנים ויועצים ללקוחות

יחיד המועסק על ידי מי שאינו רשאי לקבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני לפי הוראות סעיף 28 א ל פי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח התשמ"א - 1981 אם ברצונכם להיות סוכני ביטוח בישראל, עליכם לעמוד בבחינות מטעם המפקח על הביטוח לעשות התמחות של שנתיים ולאחר מכן לעמוד בבחינות מורשה ולחדש את מדי שנה את הרישיון שלכם לעסוק בביטוח
בדקו אם אתם עומדים בתנאים הבסיסיים לקבלת רישיון סוכן לפני קבלת ההחלטה לא יינתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים לעיל ל: 1

על מנת שנוכל להעניק לך שירות מקצועי ומותאם לצרכיך, לקראת הפגישה נבקש כי תכין מראש את כל המידע הביטוחי שלך.

סוכנים ויועצים Archives
הועדה ממליצה להשאיר את שקלולן היחסי, בכל מקרה ומקרה, לשיקול הדעת של בתי המשפט בעתיד
עמוד הבית
ספר המערך הפנסיוני מפרי עטו של שלום בן-שרה
עמוד הבית
מהאמור לעיל, ניתן להסיק ולהאיר עיניים בכל הקשור בפעולות המקובלות במשרדו של סוכן ביטוח: א אפשר, כי תתפתח שיחה כאשר הלקוח יבקש לקבל הסברים שונים לגבי הביטוח הקיים ובעקבות השיחה המבוטח ישנה את הכיסוי הביטוחי או ירכוש ביטוח חדש באמצעות הפקיד שאינו מורשה ואשר השיחה עמו בעצם נועדה לבירור פרטים
עבור קבלת נתוני תוכניות הביטוח הפרטיות על שמך, יש לפנות לאתר הר הביטוח בכתובת: לצורך תיאום הפגישה לאחר איסוף הנתונים אנא שלחו מייל לכתובת: officebh ovadiadn חוק זה, שהוא בעל הוראות עונשין ושונה מחוק חוזה הביטוח, כולל פעולות לגביהן נאסר התיאור המטעה של עסקת ביטוח לפני לקוח כולל בעל-פה , בין היתר, לגבי: מהותה של עסקת הביטוח, היקף הכיסוי הביטוחי, הסייגים לו והתנאים המוקדמים לקיומו, משך תקופת הביטוח והאפשרויות שבידי המבוטח או המבטח להפסיקה, דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם, התאמת תנאי הפוליסה לתנאים שנקבעו או שאושרו על פי דין, חוות דעת שנתן אדם לגבי העסקה או לגבי המבטח

השירות אצלנו עומד במקום הראשון ואנו משקיעים מאמצים רבים כדי להעניק את תשומת הלב המקצועית המרבית לכל עסק ולכל לקוח.

שירות סוכנים ויועצים ללקוחות
השם שמי בדוי מתנוסס כשמו של סוכן ביטוח על גבי טופס אישור של חברת גרירה המעניקה שירותי גרירה למבוטחי מעבידו
רישוי סוכני ביטוח, המדריך
ייצוג כמתווך כמתווך מייצג סוכן הביטוח לפעמים את המבטח ולפעמים את המבוטח
שירות סוכנים ויועצים ללקוחות
על המאמן לאשר את ימי ההתמחות והשעות שהוקדשו לה על המאמן והמתמחה להקדיש לנושא ההתמחות לפחות 30 שעות בשבוע וצ"ל להיות מקום התמחות
כלומר אם מידע מסוים נמסר ע"י המבוטח לסוכן רואים אותו כאילו נמסר לחברת הביטוח מה שאינו ברור הוא מעמדם של אותם עובדים העוסקים בבירור פ רטים מול מבוטחים, כאן לא תמיד ברור הגבול שבין קבלת המידע לבין הטיפול
תלונות נגד סוכן העוסק ללא רישיון תקף אפשר להגיש במשטרת ישראל ובמחלקת תלונות ציבור במשרד המפקח על הביטוח שבמשרד האוצר פניות בכתב בלבד ת למשל אם פקיד מבקש לקבל מידע בעבור מעסיקו ומתקשר למבוטח במטרה לשאול אותו בשם הסוכן אם הוא רוצה לחדש את הביטוח

כשם שלא הייתם רוצים שברכב המשפחתי יטפל מוסכניק בלתי מורשה שאינו בקי ברזי מכונאות הרכב, באותה מידה אינני ממליצה שהטיפול בענייני ביטוח ייעשה בידי אדם שאינו מורשה לכך.

7
רישוי סוכני ביטוח, המדריך
חוק זה אף אוסר על מתן שירותי ביטוח ע"י מבטחים ללא רישיון כמוגדר בחוק
עמוד הבית
הוא מתוגמל - מכל מקור שהוא - בהתאם להיקף המכירות
עמוד הבית
פעילותו של סוכן ביטוח מוגדרת גם בסעיף 55 לחוק הפיקוח שעניינו שמירת איסור תיאור מטעה