הנפקת ספח תעודת זהות. הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)

פרץ התפטר מתפקידו כשר הפנים בינואר 1987 על רקע "משבר הגיור" בנוסף, החוק קובע כי "לא יועמד אדם לדין על אי הצגת תעודה אם תוך חמישה ימים לאחר שנדרש לכך הוצגה התעודה לפני מי שדרש את הצגתה, או לפני שוטר בתחנת המשטרה"
במקביל נוסף לחוק מרשם האוכלוסין סעיף 3א הקובע: "לא יירשם אדם כיהודי לפי לאומו או דתו אם הודעה לפי חוק זה או רישום אחר שבמרשם או תעודה ציבורית מראים כי הוא אינו יהודי, כל עוד לא נסתרו ההודעה, הרישום או התעודה האמורים להנחת דעתו של פקיד הרישום הראשי או כל עוד לא נקבע אחרת בפסק ­דין הצהרתי של בית משפט או בית דין מוסמך" הרשות המוסמכת בישראל להנפקת תעודות זהות היא ב, באמצעות לשכותיה ברחבי הארץ

ואולם בג"ץ קבע כי פרטים הנוגעים ללאום ולדת לפי חוק מרשם האוכלוסין צריכים להירשם לפי הודעת הנרשם בלבד, ולכן לפקיד הרישום אין נתונה הסמכות להוסיף פרטים לרישום לפי ראות עיניו.

19
תעודת זהות (ישראל)
על מנת להבדיל בין יהודים לערבים צוין בתעודה גם "הגזע" Race , כשהכוונה ללאום
תעודת זהות (ישראל)
פורמט התעודה: פנקס עם רישום בכתב-יד
הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)
התעודה אינה כוללת את תאריך הלידה או הגיל, פרטים חיוניים לזיהויו של אדם
פרטי הרישום שאינם מהווים ראיה לאמיתותם ולפיכך יכולים לשמש לצרכים סטטיסטיים בלבד הם הלאום, המצב האישי ושם בן-הזוג כתוצאה מכך, ב- 1970, אישרה הכנסת תיקון ל ו, במסגרתו נוסף לחוק השבות סעיף 4ב הקובע: ""יהודי" - מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת" , ללא הגדרה באיזה מדובר
בעיה נוספת הייתה "רישום בתום לב", כלומר רישום של אדם כיהודי על פי הצהרתו בלבד בשנת 2007, הגיש אורנן עתירה חדשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, יחד עם , , , ורעייתו , , ואזרחים נוספים שחלקם אינם רשומים כיהודים

בית המשפט העליון הכריע שהנושא שפיט.

28
תעודת זהות (ישראל)
תביעה בגין הפרת סעיף זה נדירה מאוד בתחומי מדינת ישראל מאז ביטול , גם במקרים שבהם החוק מאפשר זאת
תעודת זהות (ישראל)
החל מה- בוטל הספח והפרטים בו נמסרים כ דיגיטלי
תעודת זהות (ישראל)
תעודות אלו, יהיו בעלות תוקף של בין חמש לעשר שנים, בהתאם לתקנות החוק