תביעת חוב. הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל (הליך)

לעיתים יהיו תנאים להגשה של התביעה במקרים של נושים מסוג — עובד שלא תמיד מובנים עד הסוף, יחד עם זאת, לא תמיד ניתן לסרוק את כל הניירת הרלוונטית בכל נושא, בעוד שיש חשיבות בהקפדה על הגודל ומידות המסמכים שאותם שולחים למפרק תאגיד המנהל אצלו, לרבות באמצעות נציגו או בא כוחו, רישום של זכויות המיועדות להירשם בפנקסי המקרקעין על פי הסכם למכירת דירה, או תאגיד שהתחייב בחוזה עם משרד הבינוי והשיכון או עם רשות מקרקעי ישראל שעניינו מכירתם, השכרתם או ניהולם של מקרקעין, לטפל ברישום הזכויות כאמור בפנקסי המקרקעין מידע על זכויות היחיד לגבי מקרקעין הרשומות אצל התאגיד
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מידע על חובות היחיד שנגבים באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ועל כספים המגיעים ליחיד מהמרכז במקרים האלו תצא הודעה מתאימה למגיש הבקשה

בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה שבוצעה במטרה להבריח את הנכס מנושים, גם אם במועד ביצוע הפעולה לא היה החייב בחדלות פירעון, ובלבד שמועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ושסיומה במועד מתן הצו — פעולה להברחת נכס ; בבוא בית המשפט להורות כאמור, רשאי הוא להביא בחשבון אם מי שהנכס הועבר אליו קיבל אותו בתום לב.

6
תביעת חוב
לא שולמה לספק התשתיות תמורה בהתאם להוראות סעיף קטן ג בעד שירותי תשתית שסיפק לתאגיד בהפעלה לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים או שוכנע בית המשפט כי יש חשש סביר שהתמורה לא תשולם בהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור, רשאי בית המשפט לקבוע דרכים להבטחת תשלום התמורה כאמור, ובכלל זה מתן ערובה, ובאין דרכים כאמור — להתיר לספק התשתיות שלא לספק את שירותי התשתית
תביעת חוב
הגשת תביעת חוב באופן ידני על
חשוב לוודא שכל פרטי החייב מדויקים, וכן כי דייקתם גם בציון מספר התיק ומספר פירוק החברה או פשיטת הרגל
הוראת שעה עד יום 1 אך על אף זאת, יש כמה כללים ספציפיים לאופן ההגשה של התביעה ויש לעשות אותם כראוי
תביעת חוב נגד חברה בפירוק כוללת, בין היתר, את הפרטים הבאים: פרטי הנושה הזוכה , פרטי החייב החברה שבפירוק , מספר תיק, פירוט עבור מה החוב וסכום החוב עד ליום מתן צו הכינוס או עד ליום מתן צו הפירוק, האם בידי הנושה בטוחות לפירעון החוב החלטה אחרת של בית משפט מחוזי שניתנה לפי חוק זה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך; החלטה אחרת של בית משפט שלום שניתנה לפי חוק זה ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי שנשיא בית המשפט המחוזי קבע לכך

הוראת שעה עד יום 1.

19
הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל (הליך)
הגשת תביעת חוב מקוונת — הנחיות כלליות לצורך הגשת תביעת חוב מקוונת תצטרכו למלא אחר ההנחיות ולפעול על פי השלבים כדלקמן: ציינו את הפרטים המדויקים של החייב או של החברה בפירוק ואת מספר התיק או פירוק חברה באתר של כונס הנכסים
נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
המפרק תפקידו להוציא את ההליך לפועל ולנהל את התיק כולו
הגשת תביעות חוב על
רשות האוכלוסין וההגירה מספר הזהות, מצב אישי ומען, וכן מידע על יציאות מישראל ועל כניסות לישראל