צאת הכוכבים רחובות. ישראל

רש"י שם ד"ה וכולן על המשנה פירש, דמעלות השחר יממא הוא אבל לפי שאין הכל בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ החמה ג הגדר ההלכתי של בין השמשות ידועה מחלוקת הגאונים ור"ת, בזמן בין השמשות עיין ב"י או"ח סי' רסא , לכן לא נשוב עליה כאן, אלא נביא את מחלוקת פוסקי דורינו הלכה למעשה כיצד לנהוג
ובדף צד א מסיים במילתיה דרבה בר בר חנה, " נמצא עוביו של רקיע, אחד מששה ביום" אלא מעתה, ולחשך קרא לילה, למחשיך ובא קרא לילה? אישה שצמה, ובעלה עדיין לא חזר מתפילת ערבית במוצאי הצום, יכולה לשתות מים למרות שלא שמעה הבדלה

היינו שאם עושים את המצוות התלויות ביום מעלות השחר יוצא בהם ידי חובתו בלי שום ספק.

20
ישראל
וחלק האחד מארבעים עולה ליח דקות
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
כאשר יש בבית אדם שקבל הוראה מרב שאסור לו לצום בגלל חולי, הוא צריך להבדיל לפני שהוא שובר את הצום, ויש להבדלה זו בעיצומו של הצום הלכות מיוחדות, עליהם נפרט ממש פה מתחת לסרטון, יחד עם עוד הלכות הקשורות לתשעה באב במוצאי שבת
שיעור מיל בהלכה
אם יש לדוגמא עשר שעות מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, כשתחלקן לי"ב, נמצא ששעה זמנית היא חמישים דקות משעה שווה
מושכים את החגים עוד קצת במוצאי הצום מבדילים על כוס יין, מדלגים על פסוקי הנחמה ומברכים על היין והמבדיל בין קודש לחול, בלי ברכת בשמים, ובלי ברכת הנר עליו ברכנו במוצאי שבת
בשנתיים האחרונות נראה היה שלעם היושב בציון יש שאיפה אחת גדולה — 61 זה הזמן לשים לב למה שחסר בעולם, להעדר, לחלל, לצרות, למצוקות - ולהתפלל לטוב

ולפלא על ידידי הרב הכותב שליט"א שעל אף שהביא במאמרו את דברי הגרי"א חבר זצ"ל בספרו סדר זמנים, לא הביא את מש"כ בנ"ד וז"ל סדר זמנים סי' ה ס"ק ג ד"ה אבל לפי "ולפי מש"כ רבינו הגדול הגר"א ז"ל בהכרעתו בראיות עצומות שמתחילת השקיעה מתחיל זמן בהשמ"ש ויישב קושיית ר"ת בטוב טעם ודעת עד שכל הרואה יראה כי דבר ה' אמת בפי אליהו בתירוץ הקושיא הזאת ומשמיא אסכימו עלי' לכוין לאמיתה של תורה ליישב כל הסוגיות, ובהיות כן נבאר כל הסוגיות ויתיישבו כל המקומות".

30
שיעור מיל בהלכה
האם מותר לשטוף את הכלים שנשארו משבת? דהתם פליגי בדינים התלויים בזמני היום
ישראל
וכ"כ רבינו יהונתן מלוניל מגילה שם וכבר הבאנו לעיל שכ"כ רש"י
צפו: הקפות שניות בטיפול נמרץ קורונה
הערת ראש הכולל: לעיקר דינא נ"ל בדעתי העניה דודאי קיי"ל כשיטת הגאונים בין להקל ובין להחמיר ומנהגן של רוב רובם של ישראל יעיד בזה, וכמש"כ בזה בשו"ת מהר"ם אלשקר סי' צו שכן עיקר כדעת הגאונים "נקטינן השתא מדברי הגאונים ז"ל דנהירא להו שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא ומכל הני רבוואתא קמאי וקמאי דקמאי ורוביהו דבתראי דבין השמשות מתחיל משתכנס כל עגולת השמש באופק ולא תראה על פני תבל עד צאת ג' כוכבים בינוניים ושיערו ג' רבעי מיל
עוד כתב שם, שמותר להתפלל מנחה שהיא מדרבנן אף בזמן בין השמשות דר"ת, וכל שכן בזמן בין השמשות דהגאונים, שלשיטת ר"ת עדיין יום הוא וטעם הדבר הוא: " שהמנהג הפשוט זה עידן ועידנים בין בקרב האשכנזים ובין בקרב הספרדים לנהוג כשיטת הגאונים" דהא לר"י דמצפרא לאורתא לב מילין, הוו ארבעה מילין מעמוד השחר עד הנץ החמה שמינית היום מלגאו דהיינו שעה ומחצה זמניות
בין השמשות מתחיל מהשקיעה האמיתית שכן ראינו לעיל שכתב הרמב"ם בפיהמ"ש ששיעור מיל הוא יח דקות

מהשקיעה הנראית אסור לעשות שום מלאכה.

22
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
דהיינו שיעור מיל הוא י"ח דקות
צפו: הקפות שניות בטיפול נמרץ קורונה
והן הן שעה וחומש משעות הזמניות דהיינו כשתחלוק כל הט"ו שעות שוות שיש מעמוד השחר עד צאת הכוכבים ליב
צפו: הקפות שניות בטיפול נמרץ קורונה
קוראים בה בתורה את פרשת דברים, וההפטרה מתחילה במילים "חזון ישעיהו"