חוזר מנכל משרד הפנים. חוזר משרד הפנים 05/2004

בנובמבר 2016 מונה על ידי שר הפנים, , ל המנכ"ל במשרדו, עד למינויו הקבוע כמנכ"ל המשרד, שאושר בישיבת הממשלה ב-8 בינואר 2017
אנו מזמינים אתכם לעיין בהנחיות ולעדכן אותנו אם מצאתם חריגות מהנחיות אלה: הוועדה צפויה להמשיך ולהשפיע על נוסחת מענקי האיזון שנאמדים במיליארדי שקלים

מהלך נוסף אותו הוא מוביל הוא הקמת שבע ועדות גאוגרפיות קבועות לשינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד מוניציפלי.

4
חוזר משרד הפנים 04/2011
המבקר משווה את הפעולה שבוצעה על-ידי המבוקר לנורמה, לתקן או למודל
חוזר משרד הפנים 04/2009
בין השנים 2013—2016 כיהן כחבר הנהלת מועצת והחל משנת 2016 מכהן כחבר דירקטוריון , כנציג שר הפנים
חוזר משרד הפנים 02/2008
סעיף 7 א הוא חדש ונרחיב לגביו בהמשך
מטרת התיקון הינה לקבוע בהסדר חקיקה ראשי את החובה למנות מבקר פנימי וועדה לענייני ביקורת בכל סוגי הרשויות המקומיות, כך שההסדר שייקבע יהיה אחיד אך מותאם לאופיין המיוחד של המועצות המקומיות והאזוריות וייקבעו בו הסדרים שונים בעניינים המצדיקים זאת ברשויות המקומיות במשרד הפנים כי הדבר נעשה על ידו, וזאת לא יאוחר מתום 30 יום מהיום
בהתאם להוראות חוזר זה, הכללים שנקבעו יכנסו לתוקף החל מיום 1 ועדות אלה יחלפו את הוועדות שהוקמו אד הוק וייבחנו את הנושאים העומדים לפתחן באופן מרחבי, תוך אופק תכנוני בהיבטי מסחר, תעשייה ומגורים

עד 2017 שימש כחבר דירקטוריון.

23
חוזר 8/16 ו
הוועדה הגישה ב-23 ביוני 2014 את המלצותיה לשר
חוזר משרד הפנים 04/2009
המידע ישמש לצרכי הלשכה ולביצוע מטרותיה והיא רשאית גם למסרו לאחרים בהתאם להחלטות מוסדותיה המוסמכים, לרבות משלוח דבר פרסומת מהגדרתו בחוק התקשורת בזק ושידורים תיקון מס' 40 התשס"ח—2008
מרדכי כהן
כהן שימש ומשמש גורם מרכזי לקידום והעברת החלטות ממשלה למגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי והצ'רקסי, בגובה כולל של מיליארדי ש"ח, לפיתוח כלכלי מואץ, שיפור השירות לתושב, פיתוח תהליכים ארגוניים ברשויות המקומיות הללו ועוד