חוק הבנקאות רישוי. The Banking Law (Licensing) (Ammendment No. 11) / חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11),

ב בנוסף להוראות סעיף קטן א , רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד עזר ובלבד שהוא שלט בו לבדו, אלא אם כן התיר המפקח, לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות, לשלוט בו יחד עם אחרים השולט, ערב תחילתו של , בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, או המחזיק במועד האמור יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לפי היתר שניתן לו לפי הוראות כנוסחו ערב תחילתו של , או בלא שהיה חייב בהיתר כאמור, לא ייחשב לענין חוק זה כמי שפועל בלא היתר לפי הוראות כנוסחו מתחילתו של , ויחולו עליו הוראות אלה, לפי הענין:
א בנק תאגיד בנקאי שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו המפקח לפי סעיף 8ג או שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו הנגיד לפי הסעיף האמור או מכוח סמכותו לפי סעיף 8ד א , דינו — קנס 100,000 לירות ב לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שמתקיים בו אחד מאלה: 1 הוא או קרובו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בתאגיד בנקאי, בגוף קשור או במחזיק מהותי, למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם; 2 מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, יש לו או למי שהוא בקשר קרוב עמו זיקה לתאגיד בנקאי, לגוף קשור, לנושא משרה בתאגיד בנקאי או למחזיק מהותי, וכן מי שממועד המינוי ואילך, יש לו זיקה לקרוב של נושא משרה בתאגיד בנקאי שהוועדה דנה או אמורה לדון בעניינו, או לקרוב או לשותף של מחזיק מהותי; לעניין זה, כהונה כדירקטור חיצוני של חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 36א ב 3 לא תיחשב זיקה; 3 הוא שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או שהוא עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק; תיקון מס' 20 תשע"ד-2013 4 לדעת הנגיד אין הוא מתאים לכהן כחבר הוועדה

ב אגרה נוספת בעד כל סניף שיש לבנק ביום תשלום האגרה, הנמצא — בירושלים, בתל אביב-יפו או בחיפה 750 לירות בכל מקום אחר בישראל 400 לירות 1 מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 להלן בסעיף זה — מוסד בנקאי , ישלם ב-15 באפריל של כל שנה אגרה שנתית ואגרה נוספת בעד כל סניף שיש לו באותו יום; שיעורי האגרות ייקבעו בצו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

15
חוק הבנקאות (רישוי)
הוראות סעיף 13א לפקודת הבנקאות, 1941, יחולו בין אם התנאי כאמור בו הותנה לפני תחילתו של חוק זה ובין אם אחריה
חוק הבנקאות (רישוי),
ב חלקו של כל אחד מן המשקיעים המוסדיים הקשורים בשיעור ההחזקה המותר באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן א , ייקבע אחת לרבעון לפי החלק היחסי של שווי השקעותיו במניות מתוך שווי סך כל ההשקעות במניות של כל המשקיעים המוסדיים הקשורים
בנק אגודת ישראל
ב הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין
ו לפני מתן הצו לפי סעיף קטן א ישלח הנגיד הודעה על כוונתו לעשות כך ליועץ המשפטי לממשלה, ולא יוציא הנגיד את הצו אלא לאחר שהודיע לו היועץ המשפטי לממשלה אם בכוונתו להגיש בקשה לפירוק הבנק אם לאו ב בנק תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן א , יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על-ידי הממשלה בצו, לאחר התייעצות עם הועדה ולא יעלה על 10% לשנה
א היה המפקח סבור כי חוב מסויים, כולו או מקצתו, שחייבים לתאגיד בנקאי הוא חוב רע, או כי נכס של תאגיד בנקאי רשום בספריו בסכום העולה על ערכו אותה שעה במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, רשאי הוא להורות לתאגיד הבנקאי להפריש לקרן מתאימה סכום כנדרש לאותו ענין ב מי שהפר הוראה מהוראות סעיף 11א, או שאינו מוסר מידע לאחר שנדרש למסרו לפי הוראות סעיף 11ב, או שפעל בניגוד להוראות סעיף 11ג, דינו — מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61 א 3 לחוק העונשין

י בסעיף 8ד לפקודה — 1 במקום "הועדה" יבוא בכל מקום "ועדת הרשיונות"; 2 סעיף קטן ד — בטל.

28
חוק הבנקאות (רישוי)
תאגידים שדינם כדין תאגיד בנקאי תיקון מס' 14א תשמ"א-1981 ת"ט תשמ"א-1981 תיקון מס' 19 תשנ"ה-1995 תיקון מס' 20 תשנ"ו-1996 תיקון מס' 27 תשע"א-2011 תיקון מס' 28 תשע"ב-2012 תיקון מס' 31 תשע"ז-2017 15 ג
פקודת הבנקאות, 1941
תיקון מס' 14 תשמ"א-1981 "פקדון ללא תנועה" — פקדון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, שלגביו עברו עשרה חדשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפקדון
חוק הבנקאות (רישוי)
תחולת הוראות לגבי כונס נכסים 52