בית ספר הארי צפת. בית הכנסת האשכנזי

העדות הראשונה על קיום המקום היא ממכתב שכתב רבי , ממנהיגי : "ועוד בונים לנו בית הכנסת חדש, והתפילה היא במקום שיסד הארי ז"ל" תש יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609 זיטומיר תרכ ביליצר, יצחק איזיק פאקש תרנח גרינברגר, משה בן שמחה חיים מיכאלעוויץ תרצו טריוואקס, משה חיים ווארשא תרסג פשקס, אהרן אלעזר, 1820-1884 לבוב תרלד אשכנזי, משה דוד בן אשר אנשל, 1774-1856 ירושלים תריג צוקר, שלמה בן אליעזר, 1895-1942 קליינווארדיין תרצג הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשי לבוב תרטז הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשי ווארשא תרמו בחינת התלמידים ווארשא תרעא מאיר בן שלמה אביסהולה ווארשא תרלה אליהו בן שלמה זלמן הגר"א , 1720-1797 ירושלים תרנח שורצמן, בנימין מנחם בן זבולו ירושלים תרפח סילבה, חזקיה בן דוד די, 1656-1695 קראקא תרפז ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליב ירושלים תרעד ריזמן, אהרן בן יהושע אונגוואר תרכה הלדנשטין, אורי פיבוש פפד"מ תרמא נימן, אפרים פישל בן מרדכי נ
תרפג רוזנברג, אברהם חיים נ תרפז רוזנברג, ישראל איסר ווארשא תרעא אחאי, משבחא, גאון, 680-752 ווילנא תרכא אחאי, משבחא, גאון, 680-752 ווילנא תרכא אחאי, משבחא, גאון, 680-752 ווילנא תרכא צינגר, יצחק בן נחמן צבי, 1840-1910 פאדגורזע אצל קראקא תרסא אורנשטין, יהודה ליבוש, מפלטישן ירושלים תרלג נוניס-ויס, יצחק יוסף ליוורנו תקכו לביא, שמעון, 1485-1580 ירושלים תשא פרנקל, יהודה ליבוש פרעמישלא תרמ בוכנר, בנימין וולף לודז תרעג רודרמן, יעקב בן מרדכי מודיל פיעטרקוב תרעא פלק, אלכסנדר בן משה זלמן ווילנא תרסב אנגל, שמואל בן זאב וולף, 1853-1935 ברדיוב תרצז ספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריה ווילנא תרסח סעדון, פינחס בן אהרן ליוורנו תרנו קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235 ברלין תרז אטילזון, ברוך בן יונה שיקאגא תרנא לבוב תרי קלין, מאיר בן שמואל אוהעל תרצ קלין, מאיר בן שמואל אוהעל תרצ קלין, מאיר בן שמואל אוהעל תרצ קורדוברו, משה, 1522-1570 ירושלים תרפח אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976 ירושלים תשח אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976 ירושלים תרצד אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976 לונדון תשב וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרן ווארשא תרעג וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרן קובה תרפד וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרן פיעטרקוב תרפח וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרן קיידאן תרצג ניהויזן, חיים שמעון באלטימאר תשב הימן, אהרן בן מרדכי תל אביב תרצז הימן, אהרן בן מרדכי תל אביב תרצח הימן, אהרן בן מרדכי תל אביב תש ריטר, אהרן פיעטרקוב תרפט שלזינגר, כלב פיבל בן נחום, 1828-1911 פאקש תרסד הרצברג, מרדכי חיים וויזניץ תרעב פולק, משה בן יצחק זקל פרשבורג תרנד פולק, משה בן יצחק זקל, 1844-1888 באניהאד תרנה פולק, משה בן יצחק זקל, 1844-1888 באניהאד תרנה פולק, משה בן יצחק זקל, 1844-1888 באניהאד תרנה פולק, משה בן יצחק זקל פרשבורג תרנד פולק, משה בן יצחק זקל פרשבורג תרנד פולק, משה בן יצחק זקל פרשבורג תרנד תל אביב תשכה

זה המקום שמקורו בתפילה "קבלת שבת" המסורתית שידוע לנו כיום.

22
בית הכנסת הספרדי
תרסב הוטנר, אליהו מאנטריאל גרובר, יוסף ירושלים תרפח ליפשיץ, מיכל אליעזר פיעטרקוב תרסח פריד, יהושע השל בן גדליהו טירנו אברהם ב"ר חייא הנשיא ברלין תרכד בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קובנה תרצד בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קובנה תרצב בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קיידאן תרצג בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קובנה תרצב בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קאונס תרצח בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קובנה תרצד בלוך, יוסף ליב, 1860-1929 קאונס תש קרשקש, חסדאי בן אברהם, 1340-1410 קראטאשין תרלט יוסקוביץ, יוסף לודז תרפז רגנשברג, אלתר דוד ירושלים תשט אוטולנגי, משה יעקב בן דוד שאלוניקי תרנה אולה סנט גיורגי
בית הכנסת האשכנזי
תרלה אוחנה, רפאל בן חיים, 1850-1902 ירושלים תרנז לוצטו, שמואל דוד בן חזקיה, 1800-1865 פרעמישלא תרמא טביומי, טוביה יהודה, 1882-1953 ווארשא תרפו פרידמן, אהרן צבי בן יעקב שלום נ
בית הכנסת האשכנזי, צפת
מאז שימש בית הכנסת כמקום תפילה המרכזי של העדה החסידית בצפת ללא שיוך ל מסוימת
מקור: ארון הקודש סיכום בית הכנסת ארי אשכנזי הוא אחד מבתי הכנסת הפופולריים ביותר ב בית הכנסת נפגע ברעידת האדמה שהייתה בצפת בשנת ונהרס ב, שבה נספתה מחצית הקהילה ונחרבו כמעט כל בתי הכנסת בעיר
סאמאש איוואר תרע גליק, ראובן ירושלים תשד גליק, ראובן ירושלים תשה תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792 ברדיוב תרפז שיפמן, יהודה ליבוש ירושלים תרצג שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940 ווארשא דינשמן, יוסף בן אשר, 1822-1891 קראקא תרנג לב, יעקב בן חיים די ראטערדאם תריז יעקב, מגיד, משפס ירושלים תרסח בלומנטל, דוד בן יוסף פעלשאווישא תרסז פרידמן, מאיר, 1831-1908 וינה תרסד שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940 פאדגורזע אצל קראקא תרס שמלצר, אדוניהו, 1840-1897 סאיני תרצד ריזבש, יהודה זאב בן שלמה ווילנא תרעא Lewysohn, Ludwig, 1819-1901 פפד"מ תרטו רפפורט, אברהם בן ישראל יחיאל, 1584-1651 פפד"מ תרפה קוינט, מיכאל קיידאן תרצה שין, שלום, הכהן קלוזש תרפח מנחם בן יוסף פפד"מ תרסה מרקס, אלכסנדר, 1878-1953 ברסלויא תרעא גרינהוט, אלעזר, 1850-1913 ירושלים תרסב רימלט, אלימלך שמעון בן טודרוס לבוב תרמג משה בן נחמן, 1194-1270 לונדון תרסט פרפיניאן, מנחם בן אברהם ברלין תקנח ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620 ירושלים תרכג וורטמן, משה בן חיים ווארשא תרלו הורביץ, שמריהו ליב נ בשל מיקומו של בית הכנסת בקצה הרובע היהודי הוצבה בו ב עמדה של אנשי , אשר נועדה להגן אל מול השכונה הערבית חארת א-רומאנה שכונת הרימון ששלטה על מבואות הרובע היהודי

חכמים ורבנים תרסד Kalisch, Isidor, 1816-1886 נ.

חידושים בתעודות הכשרות בצפת
בית הכנסת נבנה על ידי מהגרים ספרדים מיוון "גריגוס" בשוליים הצפוניים של הרובע הספרדי
בית הכנסת האשכנזי, צפת
ביה'ס מציע תוכניות לימודים עדכניות, איכותיות, רב תחומיות, היקפיות וכן יישומיות ומשלב בין לימודים מעשיים ללימודי תיאוריה
חידושים בתעודות הכשרות בצפת
מנהגו היה להתפלל בבית הכנסת בערב שבת, ממשיך מכאן עם חסידיו לשדה סמוך לברך את השבת