פקודת פשיטת הרגל. הרפורמה החדשה בפשיטת רגל

הבקשה תפרט את מעשה פשיטת הרגל שיהווה את עילת הבקשה ב צו לפי סעיף זה יינתן לפי בקשת הנאמן ובהסכמת המנהל הכללי של המשרד שמתקציבו משתלמים המשכורת או השכר; לפני מתן הצו יתקשר בית המשפט עם המנהל הכללי בדבר סכום התשלום לנאמן ובדבר מועדו ודרכו, ויקבל את הסכמתו בכתב לתנאי התשלום
תיקון מס' 1 מיום 31 משניתן צו כינוס, חלות על החייב מגבלות רבות, כגון איסור פעילות כלכלית מסוגים שונים

לא תוגש בקשת פשיטת רגל נגד תאגיד או חבר בני אדם שניתן לפרקם לפי פקודת החברות או לפי פקודת האגודות השיתופיות.

20
חוק חדלות הפירעון: מאות תיקי פשיטת רגל יידונו לפי הפקודה הישנה
החוק החדש מייעל את הטיפול באנשים שנכנסו לחובות, מסייע להם לפתוח דף חדש בחיים, להשתקם כלכלית וכן מגדיל את סיכויי פירעון החוב לנושים
משרד המשפטים
א לפי בקשת הכונס הרשמי רשאי בית המשפט, משניתן על החייב צו כינוס, להזמין אותו, את אשתו, או כל אדם הידוע או נחשד כמי שמחזיק בנכס מנכסי החייב או בחפץ מחפציו, או חב לו כמשוער חוב, או שיכול לדעת בית המשפט לתת ידיעות בענין החייב, עסקיו או נכסיו; ורשאי בית המשפט לדרוש ממנו להציג כל מסמך שבשמירתו או ברשותו הנוגע לחייב, לעסקיו או לנכסיו
פקודת פשיטת הרגל
סיום התהליך בדיון בבקשה לפשיטת רגל שיתקיים בנוכחות החייב, נושיו והכונס הרשמי ואשר בסיומו יחליט בית המשפט אחד מאלה: א אם לקבל את הבקשה ולהכריז על החייב פושט רגל; ב לדחות את הבקשה באם שוכנע כי מצבו של החייב מאפשר לו לפרוע חובותיו ואין הוא זקוק לסעד של פשיטת רגל או לחילופין אם שוכנע בית המשפט כי החייב ניצל את הליך פשיטת הרגל בחוסר תום לב ובמטרה להתחמק מתשלום חובותיו; ג להכריז על החייב פושט רגל ובמקביל ליתן לחייב הפטר מכל חוב בר- תביעה בפשיטת רגל, אם הגיע למסקנה כי אין בניהול הליך פשיטת הרגל נגד החייב כדי להביא תועלת לנושים
ו בסעיף זה, "רשות מס" — כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים חילופי ידיעות בין רשויות המס , תשכ"ז-1967 א פרוטוקול של הדיונים באסיפת נושים לפי פקודה זו, שחתם עליו, באותה אסיפה או באסיפה הקרובה לאחריה, אדם המתאר עצמו או הנחזה כיושב ראש האסיפה שבה נחתם הפרוטוקול, יתקבל כראיה בלי הוכחה נוספת
ניתן צו כינוס, רשאי הכונס הרשמי, אם מצא צורך בכך, לפנות לבית המשפט בבקשה לערוך חקירה פומבית של החייב בכפוף לאמור בתקנות, תצהיר שיסתמכו עליו בבית המשפט אפשר לעשותו - 1 בארץ — בפני כל שופט, רשם או כונס רשמי; 2 בחוץ לארץ — בפני שופט או אדם אחר המוסמך להשביע במקום מושבו, אם יש עם התצהיר אימות של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי או של נוטריון ציבורי, בדבר זהותו של השופט או האדם המוסמך כאמור

לפי דרישתם הסבירה של הכונס הרשמי, המנהל המיוחד או הנאמן, או לפי שנקבע בתקנות, או לפי הוראת בית המשפט בצו שניתן לענין מיוחד או שניתן על פי בקשה מיוחדת של הכונס, המנהל המיוחד, הנאמן או כל נושה או אדם מעונין, יתן החייב פירוט נכסיו, רשימת נושיו וחובותיו להם ורשימת חייביו וחובותיהם לו, יתייצב לחקירה לענין נכסיו ונושיו, יהיה נוכח באסיפות נושים אחרות, יעמוד לרשותם של הכונס, המנהל המיוחד או הנאמן בזמנים שיידרש לכך, יחתום על ייפויי כוח ומסמכים אחרים ויעשה כל דבר בענין נכסיו ובענין חלוקת דמיהם בין נושיו.

14
פקודת פשיטת רגל
בית המשפט בדונו בבקשת הנושה ידרוש ראיות לחובו של הנושה המבקש, להמצאת הבקשה ולמעשה פשיטת הרגל או לאחד ממעשי פשיטת הרגל שנטענו בבקשה, ואם הניחו הראיות את דעתו רשאי הוא ליתן צו כינוס לפי הבקשה
הפטר בהליך פשיטת רגל
לא יקבל נאמן, בשום נסיבות, מפושט הרגל או מעורך דין, מכרוז או מכל אדם אחר המועסק בפשיטת הרגל, מתנה או גמול, או תמורה או טובת הנאה כספיות או אחרות, חוץ מן הגמול שקבעו הנושים ושמשתלם מן הנכסים, ולא יוותר על שום חלק מגמולו, כנאמן, כמנהל או ככונס רשמי, לטובת פושט הרגל, עורך דין או אדם אחר המועסק בפשיטת הרגל, ולא יעשה שום הסדר שלפיו יקבל סכום כאמור או יוותר עליו
תקנות פשיטת הרגל
ג במקום שאין נכסים משותפים ואין שותף כשר-פרעון שאפשר לתבעו, יוכלו הנושים מן הנכסים המשותפים לתבוע מנכסיו של כל שותף נפרד ולקבל מתוכו דיבידנדים, בשיעור שווה עם כל נושה מן הנכסים הנפרדים; אולם אם אחריותו של שותף היא מוגבלת לא ירחיבו הוראות סעיף זה את אחריותו לשלם את חובות השותפות מנכסיו הנפרדים