רשות התחרות. כך מציעה רשות התחרות לרסן את אפליקציית התשלומים ביט

החוק עבר בכנסת ב-28 ביולי 1959 ובינואר נכנס לתוקף חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959 בנוסף, הממונה יכולה לקבוע כי מעשה או מחדל מסוים מהווה הפרה של חוק התחרות
ככל שהרשות לא הודיעה על התנגדותה או על הטלת תנאים בתוך 30 ימים מהגשת הודעת המיזוג, יראו את המיזוג כמאושר

ראשית, הם כותבים, יש מקום לבחון את המבנה הבסיסי של התשלומים, במסגרתו התגמול של הסוכן נגזר בעיקרו מדמי הפרמיה בגין הפוליסה.

14
רשות התחרות: לאסור על חברות הביטוח לתת בונוסים לסוכנים
בדצמבר עבר ב ב תיקון לחוק ההגבלים העסקיים השואף להעניק לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות להטלת בהינתן יסוד סביר להניח רשלנות
רשות התחרות בודקת הצהרות שטראוס ודיפלומט על כוונתן להעלות מחירים
מכה לאיגוד המחצבות שמאגד את החברות שמפעילות מחצבות בישראל
רשות התחרות
דברי ההסבר להצעת החוק החדש מתארים את נסיבות היווצרותו: החוק המוצע בא להחליף את חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959 להלן — החוק הקיים
הבט אחר בהודעת הרשות נוגע לגובה הקנס עצמו, שהינו זניח ביחס להכנסות הענק של פייסבוק הממונה רשאי להורות לחברי קבוצת ריכוז, כולם או חלקם, בדבר צעדים שעליהם לנקוט כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר באופן משמעותי את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות בענף
חשש מפגיעה בתחרות ברשות מזהירים כי גם אם ביט אינה מפרה את חוק התחרות הכלכלית, היא עלולה לנצל את הדומיננטיות שלה: " למשל, ביט עלולה לפגוע באיכות השירותים שהיא מספקת לכלל המשתמשים בדרך של הודעה חד-צדדית כי בכוונתה לאסוף עליהם מידע פרטי נרחב הודעה כזו כבר נשלחה ללקוחות, ר"ו אני לא חושב שפייסבוק יושבים בחדרי ההנהלה ובוכים, 'איך נפלנו עם רשות התחרות הישראלית

היא טוענת שפייסבוק מונופול ולכן צריכים לעמוד בקריטריונים של מונופול.

10
כשל השוק של ביטוחי הבריאות: משלמים כפול ולא מודעים לזכויות
לאור ריבוי התיקונים — ומאחר שהחוק הקיים הוא משנת 1959 — נערך ונוסח החוק כולו מחדש
חוק התחרות הכלכלית
הדו"ח פתוח להערות הציבור, ועד סוף השנה יפורסם הדוח הסופי, שבעקבותיו יהיו המלצות איך לשפר את מצב השוק
כך מציעה רשות התחרות לרסן את אפליקציית התשלומים ביט
החוק נגע בשני עניינים: מונופולים והסדרים כובלים