ברכת הכוהנים. לוחיות ברכת כהנים

ממציאתן של שתי נוסחאות שונות בשתי הלוחיות מסיק גבי ברקאי ששתיהן מבוססות על שבטקסט המקראי ב ומקצרות אותו לעיתים מתעוררת שאלה, מה יעשה כהן נכה שאינו יכול לחלוץ את נעלו, וכן מה יעשה כהן בצבא, כשאין לו זמן לחלוץ את נעליו הצבאיות
וכדי שעבודת הכהנים וברכת הכהנים יהיו בשלימות, הן צריכות להתבצע דווקא בעמידה וכשאין שם לוי או בכור - יטול הכהן את ידיו בעצמו שו"ע קכח, ו, מ"ב כב

לאחר למעלה מעשור, הצליח צוות של מדענים להביא לפענוח חלקים נוספים מהכתובת, בעזרת שיטות מתקדמות של.

Kohanim; The Priestly blessing; ברכת כהנים Numbers 6:24
נוה הפנה אותה ל שהתמחתה בציור כיתובי כתב על קמיעות
לוחיות ברכת כהנים
ברכת כהנים
כהן שהתאחר, ורואה שלא יספיק לגמור ליטול את ידיו עד לסיום ברכת 'רצה', יפסע פסיעה קטנה לכיוון הדוכן בעודו עומד ליד הכיור, ועל-ידי פסיעה זו יחשב כמי שהתחיל לפסוע לכיוון הדוכן בברכת 'רצה', אחר-כך יסיים את נטילתו, וימשיך ללכת לדוכן לשאת את כפיו עיין מ"ב קכח, כז, כח; שעה"צ ל, ספר נשיאת כפיים כהלכתה ז, ב, הערה ח
מהזוהר משמע שנטילה זו נועדה לקדש את הכהנים ואת ידיהם לקראת הברכה אך לפועל הרי מפורש בסידורי חב"ד ש"אחר הדוכן אומרים הקהל זה", ללא שום תנאי והגבלה
הרב דן בזה בהרחבה בספרו 'על מנהגים ומקורותיהם' It is a traditional blessing, arousing the above to manifest below, yet is recited in the context of prayer, which gives the blessing an additional boon

בנוסף ובהתאם לאמור, ב מקובל באותו מעמד של ברכת הבנים, לבקש מחילה מההורים על כל חטאי השנה החולפת.

19
לוחיות ברכת כהנים
עבדנו אז עם חבורת ילדים במסגרת החוג לארכיאולוגיה של החברה להגנת הטבע
כתף הינום
חלקה העליון, לעומת זאת, נותר שלם
ברכת כהנים
י - כהן רשע המצווה לשאת כפיים חלה על כל הכהנים, בין צדיקים בין רשעים
האהבה היא גם היסוד של ברכת כהנים, שמתוך אהבתם לעם ראויים הכהנים להיות השליחים שמברכים בשם ה' את ישראל בכל אופן למדנו מדינים אלו עד כמה צריכים השומעים לכוון בברכת כהנים, שתקנו חכמים שכל כהן שיש בו דבר שעלול לבטל אותם מכוונתם - לא יעלה לדוכן
יש מקילים כדי שבניהם לא יחשבו שהם אינם כהנים וינשאו לפסולות לכהונה, וכ"כ בשו"ת אחיעזר ח"ד ג, וכך מובא בשם האדר"ת לפי זה ניתן לקבוע שחיבור הטקסט המקראי של ברכת כהנים קדם למאה השישית שלפני הספירה

ב'יחידות' האחרונה עם , הזכיר הרבי את רצון , והתבטא ש "אשרי חלקם של הספרדים שזכו לנשיאת כפיים בכל יום - ולא רק ביום טוב".

2
הלכות ברכת כהנים
היות שעיניו של הכהן מכוסות ואין הסידור מונח לפניו, ה מקריא לפניו את הברכה מילה במילה כדי שלא יתבלבל
כתף הינום
וגם אחר-כך, החזן צריך לקרוא תחילה כל מילה ומילה, ועל-ידי כך יבטא את רצוננו בכל פרט ופרט בברכה, ולאחר מכן חוזרים הכהנים על אותה מילה, והקב"ה משפיע עלינו את ברכתו ליקוטי הלכות למהר"ן, נשיאת כפיים ג, ד
כתף הינום
כי יש סוברים שכל התקנה היא דווקא שלא לעלות לדוכן בנעליים, משום שהדוכן הוא מקום גבוה, ואז הרגליים והנעליים של הכהנים נראות היטב ויש בכך גנאי