לה פרוטה. Kiddushin 47a

אבל אם אמרה הן אחר שנטלה הרי זו מקודשת There is no money with which to effect an acquisition
וליכא למימר דתרווייהו כרבי שמעון בן גמליאל וכגון דאייקיר איסרי טובא דקמו בציר מכ"ד בזוזא דכי מפלגת קמ"ד עלייהו היה שמנה באיסר דהא ליתא דלעולם אין בדינר פחות מכ"ד איסורין בחשבון שש מעה כסף דינר ומאי דאמרי' דאייקור איסרי וקום כ"ד בזוזא What are the circumstances in this first case, where he said: With the fruit of an oak tree, with a pomegranate, with a nut? הניחא למאן דאמר אסיפא קאי ומאי עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה עד שיהא באחרונה שוה פרוטה הכי נמי עד שיהא באחרונה שוה פרוטה The Gemara asks: This works out well according to the one, i

In the first clause of the mishna, one said: Be betrothed to me with this, be betrothed to me with that, and if one of them is worth one peruta she is betrothed.

לה פרוטה
One does not say that the halakha of deferral applies only to an animal that was eligible to be sacrificed at the time it was consecrated and later was deferred
Kiddushin 11b
Since she is unsure if the garments are actually worth fifty dinars as he claimed, she does not agree to be betrothed
הלכות אישות ה
אם אינך מסתדרת מוזמנת להתייעץ איתנו בוואטצפ — 050-6496614
אבן של כחל שהיה דומה לכחול: וקא מעיין בה שאם יבא אחר ויקדשה אי הוו קדושין אם לאו But rather, if we say that he said to her: With the fruit of an oak tree, and with a pomegranate, and with a nut together, that is the same as saying: With this one, and with this one, and with this one
ונראה לי לפרש כגון שביטלו שלא בפניו כדקיימא לן גטין דף ל"ג ע"א עליון לינדה עליון לורי הוא להיות בסטייל כשהכי נוח לך! And yet we learned in the mishna that Beit Hillel say one can betroth a woman with one peruta or with any item that is worth one peruta

והואיל וקידש בממון חבירו שלא מדעת חבירו הרי זה גזל ואינה מקודשת.

4
Kiddushin 7b
If he paid one peruta for her, the option of redemption does not apply
קידושין יב א
היתה אוכלת ראשונה ראשונה אם יש באחרונה שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת אלא מספק
קידושין יב א
Not only an offering that has already been slaughtered, but also a living animal that has been separated as an offering for which it is disqualified, is permanently deferred from being sacrificed on the altar
ואם לא שידך אותה מעולם אף ע"פ ששתקה כשנתן לה דברים אלו בתורת קידושין אינה מקודשת אי דאמר לה חמשין ולא שוו חמשין הא לא שוו כי פליגי דאמר חמשין ושוו חמשין רבה אמר לא צריכי שומא דהא שוו חמשין רב יוסף אמר צריכי שומא כיון דאיתתא לא בקיאה בשומא לא סמכה דעתה Conversely, if he said to her that they are worth fifty dinars, and they are not worth fifty dinars, then everyone agrees that the betrothal is not valid, as they are not worth the amount he specified
According to Rabbi Yehuda HaNasi, when one says: With this and with this, each statement is distinct מפני שהמלוה להוצאה ניתנה ואין כאן שום דבר קיים ליהנות בו מעתה שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנאתו

בעי רבא שתי בנותיך לשני בני בפרוטה מהו בתר נותן ומקבל אזלינן והאיכא ממונא או דילמא בתר דידהו אזלינן והא ליכא תיקו Rava raises another dilemma.

8
Kiddushin 7b
ולדבריו הא דאקשינן עליה דשמואל ממתניתין דקתני "בפרוטה ובשוה פרוטה" הוה מצי לשנויי בשקדשה בדבר המתפסד אלא דמלתא דקושטא נקט דאפילו בדבר המתקיים קדושי ספק ולא ודאי
קידושין יב א
פי' ומדרבנן הוא אבל מדאורייתא בפרוט' סגי דכסף סתם ממון משמע וכי תימא היכי מפקעי רבנן קדושי דאורייתא כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה וזמנין דמפקעי להו בגיטא דכל דהו וזימנין בלא שום גט כלל כההיא דאותביה אכורסייה דמסכת יבמות וכן הא דהכא לב"ש וכבר פירשנוה יפה במקומות אחרים
Kiddushin 11b
לפיכך ישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן והפריש מהן תרומה ומעשרות הרי הן כתרומות ומעשרות שנפלו לו בירושה מאבי אמו