נר הבדלה. נר הבדלה translation in French

על פי ההלכה, מי שאמר , או לחלופין אמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", רשאי לעשות מלאכה לפני ההבדלה דזה אינו, דהא יכולים לברך אותה בפני עצמה גם כן, וגם אין מחויב לחזור אחר האור, כדלקמן בסימן רצ"ח ס"א
אין מי שיברך להוציאו ידי חובה — יברך בעצמו ללא שם ומלכות נר של מסיבת גויים סו — אסור לברך על נר של מסיבת גויים, משום שסתם מסיבת גויים לשם עבודה זרה

ואם אין נר, אפשר להדליק אש אחרת.

24
נר הבדלה translation in French
ויש נוהגים להסתכל על גב היד ויש נוהגים להסתכל על אצבעות היד
נר הבדלה
לגבי נר הבדלה נאמר בהלכה: "מצווה מן המובחר לברך על אבוקה", כלומר שלכתחילה רצוי שיהיה זה נר בעל שתי פתילות ויותר
הבדלה
חיבור שתי נרות יחד פב — נכון להיזהר שלא לחבר שני נרות יחד, כיון שעלול לגרום בזה לכיבוי על ידי השעוה הנוזלת, וכן יזהר בחיבור הגפרור לנר כי לעיתים עלולה הדלקת הגפרור לגרום לכיבוי הנר
נר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפורים א ומכל מקום אף כשמברך על הנר — יברך 'מאורי האש', שהרבה גוונין יש באור שלהבת: אדומה, לבנה וירקרקת, רבינו זלמן אות ד'
ואפשר שאפילו לפוסקים שפטורות מהבדלה חייבות בנר ועיין עוד בשו"ת תורה לשמה סימן תע"ה

נר קלוע לט — מספר נרות הקלועים יחד כצמה ובכל אחד פתילה נפרדת — נחשב אבוקה, אפילו אם השלהבות לא מתחברות, משום שהפתילות קלועות יחד והרי הן כגוף אחד.

10
נר הבדלה translation in French
וכיון שמעיקר הדין אין צריך לחזר אחרי נר הבדלה, ויש חשש ברכה לבטלה, אזי — שב ואל תעשה-עדיף
נר
יש יסוד סביר להניח שנעשה בו איסור
הבדלה
כה"ח סי' חצ"ר ס"ק ס"ח-ס"ט
ועל כן, אדם שהבדיל בלי נר או אפילו לא הבדיל כלל ולא ברך על הנר במוצאי שבת וחלף מוצאי שבת — אינו יכול לברך על הנר עוד לדעת ה , יותר נכון לברך על הבשמים במוצאי יום כיפור שחל בשבת
וע"ע שו"ת קול אליהו שבת פרק י"ג שאלה י"ב לכאורה מצד האיסור לברך על נר המכוסה בזכוכית, אין בנורה בעיה, שהרי אין אפשרות להוציא את חוט הלהט אל מחוץ לזכוכית, והנורה כולה נחשבת חלק מהאש

ברכות נ"ג ע"ב : "אמר רב יהודה אמר רב: אין מחזרין על האור כדרך שמחזרים על המצוות.

27
נר הבדלה
ראשי התיבות של הברכות הם יבנה יין, בשמים, נר, הבדלה
פרק מו
הִבְדַּלְתָּ וְהִקְדַּשְׁתָּ אֵת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בִּקְדוּשָׁתְךָ
פרק מו
משום שזמן בריאת האש היה במוצ"ש וע"ז נתקנה הברכה