נתוני העסקה משרד החינוך. אישור העסקה לעובד הוראה

סעיף זה מבטל כל פרסום ונוהל בנושא שפורסם בעבר, ותחולתו מיום פרסומו וכך הם משלמים לעתים עשרות אלפי שקלים יותר, רק בגלל חוסר האפשרות לבצע קנייה שקופה ואמינה
במהלך שנה"ל תשס"ט שימש המשיב בתפקיד מנהל ביה"ס בהתאם למינוי בפועל שניתן לו והחליף את המנהל הקודם של בית הספר בחלק זה מוצגים מבחר נתונים סטטיסטיים וכלכליים לקבלת תמונת מצב אודות מערכת החינוך בישראל

בחוזר המנכ"ל ל"ב 1 פיסקה 22 סעיף ו' נאמר: "תוקפו של כל אישור לעבודת שעות נוספות הוא לשנת לימודים אחת לכל היותר".

28
היוזמה להקמת מאגר רכבים משומשים: יכלול מידע על טיפולים ותאונות
בענייננו, ברי כי מנהליהם של התובעים, אלו שהגישו את הבקשה לאישור שעות נוספות, לא היו מוסמכים לאשרן, ומשכך אף לא היו מוסמכים להתחייב אם התחייבו כלפי התובעים שיהיו זכאים לאותן שעות בשנת תשס"ד
נתונים מרכזיים
מר ציון שבת לא השיב עד כה למבקש והמבקש פנה לבית הדין בבקשה למתן סעדים זמניים וביניהם להורות למשיבה לפרסם מכרז חדש לבחירת מנהל ביה"ס ולבטל את מינויו של המשיב למנהל לשנת הלימודים תשע"א
מכתב סיום העסקה
ככל שיש להעביר מאן דהוא מאותו בית ספר, יש להעביר את המורים ולא את המנהל, קל וחומר כאשר בענייננו למשיב 2 ותק רב יותר במשרד החינוך מאשר העובדות הלכאוריות, כעולה מהבקשה והתגובות על נספחיהן ומהדיון שהתקיים ב- 15
אלא שלטענת התובעים בשים לב למשך העסקתם של התובעים בהיקף משרה של כמשרה ושליש, המדובר בהעסקה צמיתה למעשה מורה אחר קיבל את התפקיד
הערה: בעקבות הקיצוצים התקציביים שהושתו על משרדנו ובניגוד לשנים קודמות, לא נוכל להבטיח המשך העסקתך מעל 100% בשנה"ל תשס"ד" משכך, אין לי אלא לדחות את טענתם זו של התובעים בדבר הפלייתם לרעה כביכול ביחס למורים אחרים

זאת בנוסף למידע ממרכז הסליקה של חברות הביטוח, ונתוני המשכון והעיקולים ממאגר משרד המשפטים, מה שיחייב את השרה רגב לקבל את שיתוף הפעולה של שר האוצר ישראל כץ ממפלגתה, ושל שר המשפטים אבי ניסנקורן מכחול לבן, לא שיתופי פעולה שקל להשיג במצבה של המערכת הפוליטית.

אישור העסקה לעובד הוראה
מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי
נתונים מרכזיים
לטענתם, בקביעת היקף העסקתם לשנת תשס"ד, הם הופלו לרעה לעומת מורים אחרים אשר וותקם נמוך משלהם
אישור העסקה לעובד הוראה
אי קיום היוועצות - טוענים התובעים, כי פגם נוסף בהליך קבלת ההחלטה על אי הקצאת שעות נוספות, נוגע לאי קיום חובת היוועצות עם ארגונם היציג