תחנון מנחה. תחנון

ראה מהרי"ץ שדן באמירת תתקבל אחר מנחה בצאת הכוכבים הרחבה: ראה בגמ' בחולין קכט: ע"פ מגילת תענית : "פסחא זעירא דלא למספד", והוכיח מסוגיה זו השדי חמד דברי חכמים סי' נ"ז שאין לומר בו תחנון, וכך המנהג הרווח בקהילות ישראל שאין אומרים תחנון בפסח שני
ומ"מ אין קשר למנהג אי אמירת תחנון במנחה לבית דינוב וכן היה המנהג פשוט בכל מקהלות החסידים וכן הוא בדברי מהרי"ץ בע"ח דף נ"ה ע"ב

ספק האם שקעה החמה וספק האם שקיעת החמה הוי לילה או יום.

24
תחנון של מנחה אחרי שקיעה
כתב רבינו בחיי שם , לימדנו הכתוב דרך ארץ, כי המדבר ברבים צריך לעמוד
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
מה שמענין שהרי אצל חסידי גור נוהגים כהיום להתפלל מנחה לפני השקיעה ואפ' בחו"ל למרות שבפולין לא נהגו כן אך מ"מ נשארו עם המנהג הישן שלא לומר תחנון במחנה למרות שכבר לגמרי לא שייך אצלם במציאות הטעם לזה
תחנון במנחה
שבטיישראל כתב:הרי המנח"א עצמו היה מ"צדיקי בית דינוב" ואף הגדול שבהם בדורו
ובכל אופן כפי האמור לעיל, היו מקומות בחו"ל שהיו מתפללים תפילת מנחה בעוד היום גדול, ואף היו שבים לבתיהם לאחר תפילת ערבית לא הרבה לאחר השקיעה, ממילא קשה לומר שהסיבה שלא אמרו תחנון הייתה מחמת שהיה זה לאחר השקיעה וכדומה, ודו"ק וכן הוא ביבמות דף ע"ב ע"ב, לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה
אלא שדוקא שמתפללים כך בקביעות ולא אחת הנה ואחת הנה זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה

וראיתי בקובץ אור ישראל ל"א דף רמ"ג שהאיר את הדברים עפ"י דברי המדרש רבה פרשת ויחי פרשה צ"ח אות י"א, "זבולון לחוף ימים ישכון", כיעוין שם.

25
האם אומרים תחנון בערב פסח שני?
אבינו מלכנו - רחם עלינו
תחנון בתפילת מנחה
בעבר מנהג אי אמירת תחנון במנחה שלפני יום שאין אומרים בו תחנון לא היה כה גורף
תחנון בתפילת מנחה
מסיבה זו אין אומרים תחנון בתפילת מנחה של ימי שישי שכן בשבת אין אומרים תחנון