مسلسل الموت في خدمتك الحلقه 1. مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 1 مترجمة

5 ;opacity: 0;z-index: 4;-webkit-transition: all 1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier 3s all ease;padding-left:13px;box-shadow:0 1px 4px rgba 0,0,0,

1s all ease;background: 161616;opacity: 0;-webkit-transform: scale.

مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 15 مترجمة
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 3 مترجمة
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 20 مترجمة
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1
5 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 250,52,52, 1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1

1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier.

21
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 1
6196078431372549 ; height: 45px; color: fff; background: -webkit-linear-gradient 2c2c2c, 111 ; background: linear-gradient 2c2c2c, 111 ; border-bottom: 1px solid rgba 255,255,255,
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 2 مترجمة
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 15 مترجمة
1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
2196078431372549 , 151515 ;background:linear-gradient rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4, 2196078431372549 ;box-shadow:0 5px 4px rgba 0,0,0,

.

10
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 1
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 15 مترجمة
مسلسل الموت في خدمتك الحلقة 14 مترجمة