בקשה לביטול הערת אזהרה. חוק וסדר

הבת טענה כי ההערה הייתה צריכה להישאר על כנה לדידה, אמה נטלה על עצמה התחייבות חוזית בעבר, בטרם הועברו הזכויות של אביה בדירה וכעת היא ביקשה להפר את ההתחייבות
במסגרת ההסכם התחייב האב לשלם מזונות לאישה ולילדים מימוש הזכאות או החבות — רישום או ביטול הערת אזהרה מי שמעוניין להגיש בקשה לרישום או בקשה לביטול הערת אזהרה, רשאי לעשות זאת על ידי פניה אל הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין

כמו כן, המבקשת טענה כי בהסכם הגירושין נקבע כי הדירה תועבר לילדיה כ"מתנה לאחר מיתה".

20
בקשה למחיקת הערת אזהרה וטענות בדבר קבילות הסכם גירושין
כל טענה באשר לאי חוקיות סעיפי ההסכם נדחתה, כמו גם הבקשה למחיקת הערת האזהרה
הערת אזהרה במקרקעין
האם טוענת כי האב הפר את הסכם הגירושין הסכם הגירושין עליו התבססה המשיבה נחתם בשנת 1989 ואושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב
בקשה למחיקת הערת אזהרה וטענות בדבר קבילות הסכם גירושין
הסכם זה היה במעמד חוזה מיוחד אשר כל צד היה צריך לקיים את שהתחייב
מחיקת הערת האזהרה ורישום הערת אזהרה לפיה אחיך ישמש כאפוטרופוס מצריכה מינויו כאפוטרופוס על ידי בית המשפט וביטול מינויך לטענתה, דרישתה של האם לבטל את ההתחייבות בשל טענת אי חוקיות הוראות החוזה הייתה צריכה להידחות
לכן כתבנו הערת אזהרה בטאבו שאני האפוטרופוס שלו לעניין זה הערת האזהרה שרשמנו היא קבועה

במועד החתימה על ההסכם, הייתה המשיבה כבת 4.

13
בקשה למחיקת הערת אזהרה וטענות בדבר קבילות הסכם גירושין
אתם יכולים לבדוק אם ישנה אזהרה בקלות רבה דרך נסח הטאבו של הנכס, שכן המידע הזה פתוח לכלל הציבור ויש גישה למידע לפי צורך
מחפש ביטול הערת אזהרה? כנס עכשיו לאתר!
אם המתחייב תאגיד, אז רישום תאגיד
מחפש ביטול הערת אזהרה? כנס עכשיו לאתר!
כמו כן, הוא לא שילם את דמי המזונות
כל אלו נעשו תוך תשומת לב כי היה מדובר בהסכם גירושין אשר צפה פני עתיד בכל הנוגע להתחייבות הצדדים כלפי ילדיהם, אשר במועד אישור ההסכם וביצועו, היו קטינים עסקה המקנה חלק ממקרקעין, בבעלות או בחכירה לדורות, לרשות מקומית למטרת דרכים או מדרכות או הרחבתם, המתחייבת מתכנית בניה שאושרה לפי חוק, אינה נחשבת עסקה הסותרת הערת אזהרה, זאת בתנאי ש-30 ימים לפני רישום העסקה, נשלחה הודעה לזכאי לפי הערת אזהרה
כמו כן, הצדדים הסכימו כי לצורך ההכרעה יוגשו סיכומים ועורכי הדין נמנעו מעריכת חקירה של המצהירים על תצהיריהם בית המשפט הורה על העברת הסכסוך לבית המשפט לענייני משפחה

הבחירה שלי: כן הערת האזהרה הרשומה נרשמה מכח צו של בית משפט.

האם אפשר לבטל הערת אזהרה? שאלנו 15 עורכי דין מקרקעין מומלצים!
זאת בתנאי שטענה מסיבת פשיטת רגל או הפירוק, שהייתה עומדת אילו בוצעה העסקה במועדה, תעמוד גם נגד ההתחייבות האמורה
מחפש ביטול הערת אזהרה? כנס עכשיו לאתר!
אוכלוסיית יעד — מי זכאי או חייב? מילוי טופס הגשת הבקשה ניתן להגיש בקשה לרישום או לביטול רישום הערת אזהרה , בין אם באופן מקוון באינטרנט או באמצעות טופס ידני בלשכת רישום מקרקעין אזורית
חוק וסדר
כל אדם או חבר בני אדם תאגיד, גורם אחר שיש לו בעלות במקרקעין או זכות במקרקעין שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה והתחייב בכתב — חייב לפי הוראות הדין