תפילת ערבית היום. זמני תפילת ערבית

ואם הם שניים שצריכים לאכול ועדיין לא התפללו מעריב, בשעת הצורך יוכלו לסכם ביניהם שיזכירו זה לזה להתפלל מעריב, וכך אין חשש שישכחו ע' מ"ב בהקדמת תרסט ואם ינהג כחכמים, אזי יקפיד להתפלל ערבית אחר צאת הכוכבים
ג - סדר תפילת ערבית קיצור דיני תשעה באב שחל ביום ראשון אב תשפ"א אשא לבדי ה' אב תשפ"א כיצד להרגיש את האבלות של תשעה באב י' באב התשפ"א דין מכר בפירות שביעית וכסף הקדוש בקדושת שביעית שמיטה הלכה למעשה כ"ו תמוז תשפא מהלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת קול צופייך פרשת דברים תשפ"א ד' אב תשפ"א קדושת ביהמ"ק בזמן הזה ד' אב תשפא

כדי שלא יבוא אדם לידי טעות, שיחשוב שהגדולים הם הבינונים, כתבו הראשונים שימתין עד שיראה שלושה כוכבים קטנים תר"י, שו"ע רלה, א.

11
תפילת ערבית (לבנות)
בקהילות אשכנז המערבי הנ"ל, אומרים שלשת פסוקים אלו בלי "לשם יחוד" , כל אחד שלש פעמים, אחרי מזמור "שיר המעלות הנה ברכו את ה'" ולפני הקדיש; אחרי הקדיש אומרים "והוא רחום" ואומרים שוב פעם את פסוק "ה' הושיעה"
דברים האסורים לפני תפילת ערבית
אבל חכמים עשו סייג לדבר, וקבעו את זמנה עד חצות הלילה, כדי שלא ידחה אדם את קריאת שמע ולבסוף ישקע בשינה ויפסידנה
זמני שחרית,מנחה,ערבית
וכן מצווה לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר דברים טז, ג : "לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ", ומזה שנאמר " כֹּל יְמֵי" למדו שמצווה להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה משנה ברכות יב, ב
אמנם בשעת הצורך, רשאי אדם לשנות משיטת חכמים ולנהוג כשיטת רבי יהודה רק אם את מתפללת באופן קבוע תפילת מנחה, ולא התפללת יום אחד, אז את יכולה להשלים, על ידי פעמיים ערבית רק תפילת שמונה עשרה, ולא קריאת שמע פעמיים
וכפי הנראה לדעתו, מוטב לומר את ברכות ק"ש עם ק"ש - אחר צאה"כ, אף שעל ידי כך לא יסמוך גאולה לתפילה אולם במ"ב פסק כשו"ע, וכן דעת ר"ח פלאג'י, וכ"כ בילקוט יוסף ח"ג רלו, ח

לפי מנהג אשכנז, יחיד הקורא את קריאת שמע, אומר לפני הפסוק הראשון את שלוש המילים: "אל מלך נאמן".

23
תפילת ערבית
בדברי חכמים נחלקו הראשונים: לתר"י, אין לקוראה אחר חצות, ולדעת סמ"ג בדיעבד יקראנה אחר חצות
זמני היום
בעת אמירת הפרשה הראשונה של קריאת שמע, לא ירמוז לאחרים בעיניו או באצבעותיו וכדומה
תפילת ערבית
עיין בספר הזמנים בהלכה פרקים מז-נא, ובהרחבות לפניני הלכה שבת ג, א, ז-טו