חוק החברות הממשלתיות. חוק החברות הממשלתיות (חוק)

חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות וחברות בשליטה מעורבת של הממשלה וגופים אחרים מכאן שהיא משמשת חלק מן המינהל הציבורי, והיא עשויה לשמש גם מכשיר בידי המינהל הציבורי להשגת מטרותיו
ב־2018 מונה רייך על ידי מירי רגב כשרת התרבות כחבר בדירקטוריון בית התפוצות הממשלה הטילה על הלשכה שורה ארוכה של תפקידים שגרמה למספר שרים להתלונן בטענה כי אלו סמכויות שאמורות להיות בהחזקתם

הדמיון הפונקציונלי עולה על השוני הארגוני.

חוק החברות הממשלתיות (חוק)
חוק החברות הממשלתיות (חוק)
כפי שנחשף בכלכליסט בקיץ 2020 ביקש שרת התחבורה למנות את חבר הכנסת לשעבר מהליכוד דני בנלולו כיו"ר רשות שדות התעופה
חוק החברות הממשלתיות
בהעדר ייצוג הולם תפנה הועדה את תשומת ליבו של המציע לעובדה זו, והדיון במועמדים לאותה חברה יתקיים לאחר שיוצעו מועמדים מקרב האוכלוסיה שאינה מיוצגת באופן הולם או לאחר שהשר המציע ינמק בכתב, להנחת דעתה של הועדה, מדוע אין בנסיבות להציע מועמד אחר בקיץ 2017 דחתה הוועדה את הצעתו של שר התחבורה דאז למנות את איילה הנגבי כדירקטורית בחברת נמל חיפה בטענה שאינה עומדת בתנאי הכשירות בחוק
דומה שהתשובה לכך היא שלילית לאורך השנים, עלה תפקידה של הרשות והשתנה המיקוד שלה בהתאם למנהלי הרשות בין מיקוד בהפרטות ובניהול פורטפוליו החברות הממשלתיות, מיקוד כגוף רגולטורי ומיקוד בפיתוח העסקי ובייעול העסקי של החברות כפונקציית בעלות אקטיבית

עם זאת, השאיר בית־המשפט ב״צריך עיון״ את השאלה האם בשל האפשרות שהסוכנות פועלת בעניין העתירה כגוף ״דו־מהותי״.

חוק החברות
הפקודה לא הניבה את השינוי שנועדה לחולל, הוקמה ועדה ציבורית בראשות השופט אהרון ברק אשר במהלך גיבוש דו"ח הוועדה התמנה לנשיא בית המשפט העליון וזו הגישה לכנסת המלצות לחוקק חוק חברות חדש
רשות החברות הממשלתיות
בכל או של חברה ממשלתית הממשלה רשאית לעשות כן רק לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות
חוק החברות הממשלתיות
ב לא יהיה אדם דירקטור ביותר משתי חברות אלא במקרים שקבע שר האוצר בתקנות בהתייעצות עם הרשות ובאישור הועדה
יש חברות ממשלתיות שהצד הציבורי בולט בהן לא פחות מן הצד הפרטי חוסר הבהירות שנוצר בכל הנוגע לאחריות הממשלה על תפקוד אותן חברות גרם לכך שבשנותיה הראשונות של הלשכה נוצרו חיכוכים בתיחום הפעולות בינה לבין המשרדים הממונים על נושאים שקשורים לתפקוד החברות לדוגמה, מול חברת החשמל ומקורות, מול החברות הביטחוניות וכדומה והתיאום ושיתוף הפעולה בין הרשות, אגפים אחרים במשרד האוצר והמשרדים הממונים
תפקידי הרשות החלטת הממשלה בשנת , שעל פיה הוקמה לשכת החברות הממשלתיות הטילה על הלשכה תפקידים רבים שבהמשך נוסחו בסעיף 54 ל הממשלתיות והם קובעים שתפקידי הרשות: " 1 תייעץ לממשלה באמצעות שר האוצר ותייעץ לשרים בעניינים הנוגעים לחברות הממשלתיות; 2 תטפל לפי הנחיות הממשלה בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות או לסוגי חברות; 3 תעקוב אחרי מילוי המלצותיו של מבקר המדינה הנוגעות לחברות הממשלתיות ותסייע למילוין; 4 תייעץ ותסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן; 5 תעקוב ברציפות אחרי הפעילות של כל אחת מן החברות הממשלתיות, הגשמת מטרותיה, מהלך עסקיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה, ותודיע על ממצאיה לשרים; 6 תבדוק את הדו"חות המוגשים לה מאת חברה ממשלתית ואת החומר שעליו הם מבוססים, ותעיר הערותיה עליהם לחברה ולשרים; 7 תטפל ותסייע בהקמה ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה, סידור, חידוש, ארגון ומכירת מניות של חברות ממשלתיות; 7א תייעץ לוועדת השרים בעניינים הנוגעים להפרטה ותטפל בביצוע החלטות הפרטה; 7ב תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם, כמשמעותו בסעיף 50א; 8 תמלא לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד שיטילו עליה הממשלה או השרים; 9 תמלא כל תפקיד אחר המיועד לה לפי חוק זה החלת עקרונות יסוד אלו, שיגברו על הוראות הדין האזרחי במקרה של סתירה, הוסברה באופיין ובתפקידן המיוחדים של חברת החשמל, המהווה בשל כך ״יצור כלאיים״

שיקול הדעת השיפוטי הרחב מגביל את היכולת לצפות פסיקה עתידית.

חוק החברות הממשלתיות
מבנה הרשות בראש הרשות עומד מנהל רשות החברות הממשלתיות אשר אחת לשנה מגיש לשר האוצר דו"ח על כלל פעילות הרשות
דירקטורים בחברות ממשלתיות (הרצאה), מאמרים בנושא מסחרי
עקרונות אלה יפים בכל עת, ואף משמשים, בין השאר, לפרשנותו של סעיף זה
מדינת ישראל מציגה: חברות ממשלתיות בשירות הפוליטיקאים
עניין מיקרו דף עסק במכרז שערכה חברת החשמל לישראל