משרד החינוך עובדי הוראה. בעלי תפקידים באגף הכשרה והתמחות עובדי הוראה

אחראית על הקשר עם המחוז החרדי וירושלים עדכון: דרגות קידום, מענקי יובל, ריכוז פרויקט הדוקטורנטים
בחברה הכללית שיעור המאובחנים עמד על 10% מהמורים ואילו בחברה הערבית על 16% באשר לפיטורי עובדי הוראה בחטיבת-הביניים -

חברי הוועדה רשאים לעיין בתיק האישי.

8
כניסה למערכת
רפרנטית משרד החינוך בתוכנית מורים ללא גבולות
בעלי תפקידים באגף הכשרה והתמחות עובדי הוראה
סגירת בית-הספר או צמצום היקף העבודה בו, המחייבים פיטורים 11א בעלות בית-הספר המגיעה למסקנה, שיש לסגור את בית-הספר או לצמצם את היקף העבודה בו מכל סיבה שהיא - חייבת לבוא בדברים עם ארגוני המורים סמוך לסיום ההרשמה לבית-הספר, היינו ה - 10 באפריל
כניסה למערכת
המלצה הנוגעת למורה בחינוך הממלכתי-הדתי תיחתם גם על-ידי המחמ"ד
מועד אחרון לפיטורין 6 ה - 31 במאי נקבע כמועד אחרון לפיטורי עובדי הוראה בחינוך היסודי ובחינוך העל- יסודי, למורים בתקופת הניסיון ולמורים קבועים יו"ר הוועדה ידאג לרישום פרוטוקול מפורט מדיוני הוועדה עם מסקנות והמלצות להנהלת המשרד שינוסחו בלשון חד-משמעית, הפרוטוקול ייחתם על-ידי כל חברי הוועדה
הוועדות הפריטטיות הן יישום ההתייעצות עם "ועד העובדים", כאמור בתקשי"ר בפסקה 82 נוהלי הפיטורין שונים זה מזה בהתאם לדרג החינוכי

הערה: הודעה על הפסקת עבודה של עובד ארעי תינתן בכתב בלבד.

‪דרושים משרד ×”×—×™× ×•×š
ג חתימה על מכתב אזהרה
משרד החינוך: 76% מעובדי ההוראה התחסנו בשתי מנות או החלימו
העתק מפנייה זו יישלח אל מנהל היחידה לטיפול בפרט באגף כוח-אדם בהוראה
כניסה למערכת
נוהל טיפול בערעורים על פיטורין של עובדי הוראה 9 1