עד איזה שעה אפשר להתפלל שחרית. מתי אפשר להתפלל בבוקר הכי מוקדם

ולהלכה, לכתחילה נכון להחמיר בזה כדעת המגן אברהם, למנות שעות אלו מזמן עלות השחר, ומכל מקום בשעת הדחק, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיש להקל ולמנות שעות אלו מזמן זריחת החמה, וכשיטת הגר"א
שאלה: עד איזו שעה מותר לקרוא קריאת שמע של שחרית? תפלת שחרית מוקדמת רבים שואלים: מאמתי מותר להתחיל בתפילת שחרית? שלום סוף זמן קריאת שמע של ערבית לכתחילה יש לומר את קריאת שמע של ערבית עד חצות הלילה

עדיף להתפלל ביחיד לפני חצות מאשר במניין אחר חצות.

זמן קריאת שמע ותפילה
אולם, אם אין מקום אחר ניתן להתפלל אף באופן זה
סוף זמן תפילת שחרית
לכתחילה יש להקפיד לקרוא של ערבית קודם חצות, ורק בדיעבד אפשר לקרוא עד עלות השחר
סוף זמן תפילת שחרית
מנהגי ימי בין המצרים הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים", וכפי שהסברנו אתמול
הרחבה נחלקו האחרונים: לדעת דרך החיים לכתחילה עד חצות, ולפמ"ג לכתחילה כל הלילה, משנה ברורה סי' ק"ח ס"ק ט"ו לכתחילה טוב לומר ברכות השחר לפני סוף זמן תפלה שחרית, ואם עבר זמן זה אפשר עד חצות היום, ובדיעבד אפשר לאומרם עד הלילה 4
בשעה שיש ריח לא נעים בחדר כתוצאה מהרטבה אסור להתפלל שם שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח? תשובה: זמן קריאת שמע של שחרית, אמר רבי יהושע במשנה במסכת ברכות דף ט: , שהוא עד סוף שלוש שעות מהיום

.

25
תפילת שחרית מוקדמת
תפלת המנחה — תפילת 'שמונה עשרה' שמתפללים בחצי השני של היום, עד הערב — אפשר להתפלל תפילה זו עד שקיעת השמש, שקרבן התמיד של הערב הוקרב עד שעה זו
עד מתי אפשר להתפלל ערבית?
וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה
שאלה: עד איזו שעה מותר לקרוא קריאת שמע של שחרית? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
כאן הגענו לשאלה הכואבת באמת