כללי לשכת עורכי הדין. כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)

הועד המחוזי, או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להחליט, לפי פניית עורך דין, כי מתן חוות דעת או קיום התייעצות גרידא, או פעולה במקרה פלוני, לא היה בהם משום טיפול בענין למען לקוח, או כי מידע מסויים אין לו זיקה של ממש לענין, או כי אין במידע שהתקבל כדי למנוע מעורך הדין לטפל בענין, ובלבד שהחלטה כאמור תינתן לפני שעורך הדין יקבל על עצמו את הטיפול בענין האמור

.

26
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)

.

22
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)

.

29
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)