קבר דוד המלך. הילולת דוד המלך

וכבר הזהיר השרף המהרי"ל דיסקין זי"ע כמובא בספר אדמת קודש שי"ל בשנת תר"ן ע"י המגיד מוילקומיר מלפקפק באחד מהמקומות הקדושים המקובלים אצלינו וז"ל "באמת שכל המקומות הקדושים המקובלים מדור דור המה נאמנים ומצודקים ואמתיים מעצמן, ואינם צריכים לשום עדות, כל שכן וקל וחומר שהעידו על זה עמודי עולם כהרמב"ן ז"ל ואריז"ל והר"מ משה חאגיז ז"ל, וכל מי שיתעקש ויעמוד בדעתו הראשונה להטיל ספקות באחד מכל המקומות הקדושים הנזכרים בעדותם של הנ"ל וגם יגלה דעתו וספקותיו לזולתו, הוא בכלל שוטה, רשע וגס רוח, ובכלל מונע את חבירו מלעשות מצוה להתפלל שם" עדות המהר"ם חגיז בשם האריז"ל ואזהרתו החריפה של המהרי"ל דיסקין ומלבד הקבלה הקדומה כבר העיד לנו המהר"ם חגיז שרבינו האריז"ל סמך ידיו על קבלה זו
בזמנו, ניסיונות אלו נענו במאבק יהודי-ציוני הנחשף במכתב מטעם 'ועד הצירים' ושלח הפטריארך להביא לפניו ר' אברהם החסיד הפרוש איש קושטא, שהיה מאבלי ירושלים, וסיפר לו את הדברים כולם על פי שני האנשים שבאו משם

והלכו במבוא המערה עד שהגיעו אצל ארמון אחד גדול בנוי על עמודי שיש מצופה בכסף וזהב, ולפניו שולחן זהב ושרביט ועטרת, והוא קבר דוד המלך, ולשמאלו קבר שלמה המלך כמו כן, וכל קברי כל המלכים הקבורים שם ממלכי יהודה….

13
נצבת
ומתוך אהבתו על אותה שפחה יצא דוד אדום מבין אחיו
נצבת
אמרה לה : ,בתי, מה אעשה שהיום ג' שנים שלא נגע בי? השם "בת עדאל" רומז לשותפות במעשה ההריון ומכוון לבשורת ה שתבוא
קבר דוד המלך
בצעירותו שירת כלוחם וכמנגן בחצרו של שאול המלך, והתפרסם כאשר גבר בדו קרב על גוליית הפלישתי, ושאול גם נתן לו את ביתו לאישה
לצידו של רמב"ן, לא מעט חוקרים סוברים כי מיקומו של הקבר נמצא דווקא בבנימין ולא ביהודה, אבל, עובדה זו לא שינתה כלל את האמונה הרווחת לגבי מיקום הקבר הלה נהג לבקר בימי כהונתו בתצפית, אך מחשש מפני הצלפים הירדנים, צפה מתוך חלון החדר בו נמצא היום המוזיאון
לספר תהילים מספר כי לישי היו שתי נשים לערב עמדה השפחה וכבתה את הנר, באה לסגור את הדלת, נכנסה גברתה ויצאה היא

האחת אהובה והשנייה שנואה ונראה כי אם דוד הייתה בדומה לסיפורי מקרא אחרים על , ו ו, ו.

23
הילולת דוד המלך
אחרי מות שאול ביסס דוד בהדרגה את מלכותו ככתוב בספר שמואל ב פרק ה' "וילך דוד הלוך וגדול וה' א-להי צ-באות עמו"
קבר שלמה המלך
עשתה עימו כול הלילה ונתעברה בדוד
קבר דוד המלך. קבר דוד בתוכנית המתאר של ירושלים גבי ברקאי, לב
והוא גם היה ממעביר התורה מדור לדור, וכפי שכתב הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה: "ודוד קיבל משמואל ובית דינו"
ושוב, כאמור לעיל: עיקר ענייננו בשלמה הוא בתיאור תולדותיו, ובספריו, שתנ"ך, ובדברי חז"ל אודותיו והנה רוח אחד בא וצועק בקול רם, והוא כקול אדם: קומו צאו מן המקום הזה
המקור: קבר דוד בהר ציון - האמנם או מערה של פברוטי קבר דוד המלך-ראיתם כבר את השיפוץ הנפלא של המתחם בהר ציון, ירושלים? מאמר המתייחס לזיהוי קברי בית דוד בעיר דוד האם אשר שמה נעדר מילקוט המכירי היא דמות מרכזית בסיפור המובא במדרש

מסורת זו לא התקבלה במלואה אצל יהודים בימי התנאים, אך התחזקה ברבות הימים והפכה מקובלת מאוד.

הילולת דוד המלך
ונקבר שם במערה גם יהוידע הכהן הגדול שהציל את מלכות בית דוד דה"י ב' כד, טז , וכן בפשטות נקבר במערה קדושה זו המלך הצדיק יאשיהו אשר כמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב על ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככתוב במלכים ב', כג', כה' ויתכן שגם אמציהו בן יואש קבור שם כמש"כ כ"ז הגרי"מ טיקוצ'ינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש ח"ב פי"ב
קבר דוד המלך
יי האדיקות הדתית המוסלמית בכלל , התעניינותם המיוחדת של הסולטאן ואשתו בפיתוח והדגשה של אופיה המוסלמי של ירושלים , ההערכה הרבה שזכה לה אחמד אל -דג'אני בסביבתו הקרובה ואף הרחוקה - כל אלה סיבות שדי בהן כדי להסביר את הרחקת הפראנציסקאנים מ 'הר ציון' גם ללא מעורבות וחתרנות יהודית לדברי המחבר אין יסוד לטענה הבאה נוסע פורטוגזי , שעשה בארץ -ישראל בערך בשנת 1565 , פנטליאו דה אביירו Pantal iao de Aveiro מסר לנו מירושלים את התיאור הבא : וכעת , מפני חטאינו , המנזר שעל הר-ציון הוא בידי הקאדים התורכים של מקדש שלמה
קבר דוד
ור' אברהם זה סיפר לי הדברים האלו"