חוק החוזים חלק כללי. חוק החוזים (חלק כללי),

חוזה על תנאי א חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי להלן — תנאי מתלה או שיחדל בהתקיים תנאי להלן — תנאי מפסיק מניח החוק כי כאשר ההצעה נועדה לטובתו של הניצע, גבוהה יותר ההסתברות שהוא יקבלה מאשר שלא יקבלה, ולכן אין צורך בעשיית מעשה שיש בו ביטוי חיצוני להסכמת הניצע לקבל את ההצעה
קיום בתום-לב בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה ב הוסכם כי זכות הבחירה תהיה בידי הנושה והוא לא השתמש בה תוך התקופה שנקבעה לכך, ובאין תקופה כזו — תוך זמן סביר לפני המועד לקיום, רשאי החייב, בהודעה לנושה, לבחור את החיוב

צד שנפגע מהפרה לא יסודית חייב לתת לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה.

14
חוק החוזים (חלק כללי),
מנגד, יש שהביעו עמדה כי מבחן הכוונה ליצירת יחסים משפטיים הוא מבחן סף, חיצוני ונפרד, ליסוד גמירת הדעת
חוק החוזים (חלק כללי),
ג חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף לפני שנתקיים התנאי
חוק החוזים (חלק כללי),
ב מקום שמדובר בחוק זה על מסירת הודעה, רואים את ההודעה כנמסרה במועד שבו הגיעה לנמען או אל מענו
ג טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן חוזה פסול חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור — בטל
שנית, על מנת שהצעת פלוני תעמוד בתנאי הסף להשתכללותו של הסכם מחייב, עליה להיות מסוימת, כלומר צריכה להכיל את הפרטים העיקריים הרלוונטיים להתקשרות העתידית שבין הצדדים, באופן שבו די יהיה בהסכמת אלמוני להצעה על מנת ליצור התחייבות ברורה בין הצדדים ג היו יותר משני חייבים ואין אפשרות סבירה לחזור ולהיפרע מאחד מהם, ישאו בחלקו הנותרים, לפי חלקיהם

למשל, עסקה במקרקעין אינה יכולה להתבצע בעל פה וטעונה מסמך בכתב.

27
חוק החוזים (חלק כללי),
במקרים רבים ניתן באמצעות הסכמה בין צדדים להתנות על הוראות חוקים מסוימים
חוק החוזים (חלק כללי)
נטל החיוב בין החייבים א שניים שחייבים חיוב אחד, חזקה שהם נושאים בנטל החיוב בינם לבין עצמם בחלקים שווים
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) (חוק)
תיקון: ס"ח 1030, התשמ"א 15