سد صفار. یعقوب لیث

L'utilizzo dei servizi a partire dal 20 agosto 2020 implica l'accettazione dei nuovi termini
AGGIORNAMENTO DEL 15 LUGLIO 2020: abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy La nostra Informativa sulla privacy per i Servizi ai consumatori e l'Informativa sulla privacy per i Servizi aziendali entreranno in vigore il 20 agosto 2020

.

29
یعقوب لیث
نظر سپانلو، حقوقی، نوری‌علا، براهنی دربارۀ سد و بازوان سرودۀ طاهره صفارزاده
یعقوب لیث

.

12
طريقة عمل معمول التمر لحلويات العيد
طاهره صفارزاده
ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد