חוק המאבק בטרור. חוק איסור מימון טרור

בית המשפט רשאי ליתן צו זמני לפי במעמד צד אחד, אם נוכח שיש חשש לעשיית פעולה מיידית ברכוש, וכי קיום דיון במעמד הצדדים יסכל את מטרת הצו; תוקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ובתוך תקופת תוקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תוקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופות נוספות ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 30 ימים מיום מתן הצו כרגע עצורים שלושה החשודים, בין שורת עבירות, בביצוע מעשה טרור
שירות הביטחון הכללי והמשטרה מנהלים את החקירה, ועד כה נעצר חשוד ערבי תושב יפו על החלטה בדבר מתן צו חילוט לפי חוק זה, תיקונו או ביטולו ועל כל החלטה במסגרת הדיון בבקשה למתן צו זמני, ניתן לערער, בתוך 30 ימים מיום שהודע למערער על מתן ההחלטה, בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט לשמוע גם ערעור בנוגע לצו החילוט; ערעור על החלטה בענין צו זמני יידון לפני שופט אחד

כך, למשל, פעיל טרור עשוי לפעול באופן עצמאי או להשתייך לארגון טרור, פעולת טרור עשויה להתבצע באמצעות כלי נשק קונבנציונלי, בלתי—קונבנציונלי או בכל אמצעי אחר, יעדי הטרור עשויים להיות אנשים או רכוש, מטרה מוגדרת מראש או שרירותית וכן הלאה.

26
המניע גזעני? חוק המאבק בטרור יחמיר את הענישה למבצעי הלינצ'ים
מצא בית המשפט כי אין לחלט חלק מהרכוש לפי הוראות סעיף קטן א בשל זכותו של טוען לזכות ברכוש, רשאי הוא, על אף האמור בסעיף קטן א רישה, לחלט גם את אותו חלק מהרכוש, אם מצא כי מן הראוי לעשות כן, בכפוף להוראות להבטחת זכותו של הטוען לזכות ברכוש ולמניעת פגיעה בלתי סבירה בו ולהוראות בענין פיצויים בשל פגיעה סבירה בו
הצעת חוק המאבק בטרור
הפורעים יידו אבנים לעבר הרכב, הוציאו את הנהג מהרכב והיכו אותו
חוק המאבק בטרור
בספטמבר , לאחר שקידום הצעת החוק חודש על ידי , עברה הצעת החוק המחודשת בקריאה ראשונה, כאשר לאחריה התקיימו מספר דיונים לניסוחה
סעיף 3 א לחוק איסור הלבנת הון קובע את העבירה המרכזית של "הלבנת הון" שהינה עשיית פעולה ב"רכוש אסור" במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו, תנועותיו או את עשיית הפעולה בו לנהג נגרמו חבלות וחתך בראשו, והוא סבל מכאבים
זאת בשל ייחודה של פשיעה זו, הבאה לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה מחד גיסא, ובקושי להיאבק בה בשל היקפה ומורכבותה מאידך גיסא הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של כאמור יהיו נתונות להם גם לשם אכיפתו של חוק זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור , הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור מוכרזים, ופרטי הזיהוי של אנשים שהוכרז עליהם לפי שהם פעילי טרור

הגדרת ארגון טרור בחוק מבהירה, בין היתר, כי גם "ארגון מעטפת", שאינו מבצע מעשי טרור באופן ישיר אך פועל במישרין או בעקיפין כדי לסייע ולקדם את פעילותו, ובכלל זה לממנו, והכל באופן שיש בו תרומה ממשית או מתמשכת לפעילות הארגון או בזיקה ממשית אליו, יחשב ארגון טרור.

15
הצעת חוק המאבק בטרור
טרור מודל 2016 קיבל היום מענה מודל 2016"
המניע גזעני? חוק המאבק בטרור יחמיר את הענישה למבצעי הלינצ'ים
ב- השלימה ועדת החוקה גיבוש של הצעת חוק, שבה שולבו חמש הצעות חוק שלוש מטעם הממשלה ושתיים מטעם חברי הכנסת ו לקראת הבאתה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, לאחר שדחתה את כל ההסתייגויות נגדה
משרד המשפטים
יחד עם זאת, דווקא בשל היותה של ישראל מדינה דמוקרטית, עליה להיאבק בטרור באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד וזכויות היסוד המהוות את הבסיס לקיומה כמדינה דמוקרטית
עוד נקבע בחוק, כי אין נפקא מינה אם חברי הארגון יודעים את זהות החברים האחרים אם לאו, אם הרכב חברי הארגון קבוע או משתנה, אם הארגון מבצע גם פעילות חוקית ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות כך שההחלטה תתקבל אם מדובר באירוע אלימות בהתאם לחומרת הפגיעה או לקיומה של סכנה כזו
האגודה לזכויות האזרח הגישה את הערותיה לתזכיר החוק וממשיכה בהתנגדותה להצעת החוק העלולה להביא לפגיעה קשה בזכויות יסוד חוקתיות של הפרט לדוגמה, מאפשר החוק למנוע מפגש של עורך דין שמייצג יותר מעצור אחד באותה חקירה ומעניק סמכות לשר הביטחון לחלט רכוש מחשודים בעבירות ביטחון

הצעירים שהתאספו צעדו לכיוון יפו, ובדרך ניפצו ופגעו בעסקים בעיר.

25
חוק איסור מימון טרור
בזמן הדיונים על נוסח החוק, גופי האכיפה ביקשו להרחיב את ההגדרה, כך שלא יהיה צורך להוכיח כי הפגיעה ברכוש עשויה להביא לפגיעה בגוף
המניע גזעני? חוק המאבק בטרור יחמיר את הענישה למבצעי הלינצ'ים
אפשרות אחרת המתאימה לעבירות חמורות היא להאשים ב"מעשה טרור" לפי חוק המאבק בטרור שנכנס לתוקף בסוף 2016
משרד המשפטים
הוועדה המייעצת תקיים, אחת לארבע שנים, ביקורת תקופתית על הכרזה לפי , ותבחן אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות ואם התנאים להכרזה לפי חוק זה עדיין מתקיימים; סברה הוועדה המייעצת כי יש מקום לדון מחדש בהכרזה, תביא את המלצותיה לפני ועדת השקים שתדון בהמלצות ותיתן את החלטתה בתוך מועד שייקבע; הביקורת התקופתית הראשונה תהיה בתום ארבע שנים ממועד פרסום ההכרזה לפי